Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 29.09.2022 07:49

EU přijímá nová opatření ke zlepšení podmínek bydlení romských komunit
25-05-2010  Tisková zpráva


Romská osada v Rudňanech na Slovensku (Foto: Jana Šustová) Evropský parlament dal zelenou návrhu Evropské komise, který umožňuje využívat prostředky Evropského regionálního fondu na zlepšení bydlení marginalizovaných komunit.

Toto opatření, schválené již předtím členskými státy, uvítá zvláště romské obyvatelstvo, které v Evropě čítá dle odhadů okolo 10 až 12 milionů lidí a žije často v podmínkách krajní nouze a izolovanosti.

Rozhodnutí vítá i Johannes Hahn, komisař pro regionální politiku: „Romská komunita je největší menšinou v Evropě a často strádá v důsledku marginalizace, bídy a sociálního vyloučení. Dnešní rozhodnutí považuji za šťastné, neboť přispěje k tomu, aby byl díky regionální politice rozetnut onen začarovaný kruh, v němž jsou tyto komunity uvězněny. Mělo by jít o součást globálního přístupu zahrnujícího i kroky v oblastech vzdělávání, zdraví, sociálních věcí a zaměstnanosti.“

Právní předpisy v oblasti strukturálních fondů byly dříve, pokud jde o intervence do oblasti bydlení, velmi limitující, způsobilost se omezovala na dvanáct nových členských států EU (s nedávnými výjimkami, které se zavedly pro opatření na podporu energetické účinnosti a obnovitelné energie) a na renovaci stávajících bytových domů v městských oblastech. Romské obyvatelstvo ale většinou žije v odloučených venkovských oblastech a v obydlích pro jednu rodinu.

Nově přijatá opatření rozšíří použití Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) na intervence do oblasti bydlení ve prospěch marginalizovaných komunit ve všech členských státech. Změna se zaměřuje konkrétně, ale nikoli výlučně, na romské obyvatelstvo. Zahrnuje náhradu stávajících domů, jakož i výstavbu nových, a to jak ve venkovských, tak v městských oblastech. Financování z prostředků ERDF by se nevztahovalo na soukromé vlastnictví, nýbrž pouze na projekty provozované veřejnými orgány. Podpora bydlení jako součást rozsáhlejšího souboru činností

Bydlení představuje klíčový prvek zlepšení romské integrace. Mělo by však být součástí „uceleného přístupu“ koncipovaného a prováděného vnitrostátními a regionálními orgány, který bude zahrnovat i takové oblasti, jako je vzdělávání, rozvoj dovedností, zaměstnanost a zdraví.

Děti v Rudňanech čekají na zapůjčení koloběžky (Foto: Jana Šustová) Z prostředků evropských strukturálních fondů se již spolufinancuje řada projektů zaměřených na romské komunity, např. v oblastech vzdělávání v raném dětství, zaměstnanosti, mikrofinancování a rovných příležitostí (zejména rovnost žen a mužů). Díky investicím EU (1,11 milionu EUR) bude kupříkladu realizován nový projekt obnovy města v jedné z největších romských čtvrtí v Maďarsku, ve městě Nyiregyhaza. Zruší se segregované školy a zrenovují se silnice, hřiště a služby v oblasti péče o děti.

Kromě prostředků dostupných prostřednictvím programů regionální politiky přidělil Evropský parlament Evropské komisi také 5 milionů EUR na pilotní projekt na podporu začlenění Romů, který zahrnuje tři oblasti: vzdělávání v raném dětství, mikrofinancování a zvyšování povědomí. Projekt, k jehož realizaci dochází v průběhu roku 2010, se zaměřuje především na romské komunity ve střední a východní Evropě.

Poznámka

Komise svůj návrh předložila v červenci 2009 a následně jej projednával Evropský parlament a členské státy v rámci Rady.

Výzkum ukázal, že v zemích střední a východní Evropy žije přes 50 % romského obyvatelstva v částečně nebo zcela segregovaných čtvrtích – jde o sklon k izolaci, který se za posledních 15 let zesílil.

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Podrobnější informace lze obdržet na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/roma
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/23304
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003