Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 09.06.2023 09:27

Sociální situace Romů: prioritou zůstává vzdělání
11-03-2009  Tisková zpráva


Foto: Jana Šustová Evropský parlament dnes přijal nelegislativní zprávu o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU, která klade hlavní důraz na vzdělání mládeže. Poslanci požadují také globální strategii v otázce integrace Romů do Evropské unie.

Romové tvoří nejdůležitější menšinu EU. Parlament prostřednictvím zprávy o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU, kterou vypracovala poslankyně Magda Kósane Kovács (Skupina sociálních demokratů, Maďarsko) zdůrazňuje, že romská komunita čelí četné diskriminaci, chudobě a nižší životní úrovni než většina občanů EU.

Poznamenává také, že zatímco zlepšení sociální a hospodářské situace Romů bylo významným bodem jednání v procesu rozšíření, dosud se dosáhlo pouze omezeného pokroku. Výbor se proto domnívá, že Evropská unie je povinna lépe a intenzivněji koordinovat nástroje sociálního začleňování. Tento proces by měl pomoci při potírání chudoby, začleňování Romů do společnosti a zároveň by měl usnadnit jejich přístup k lepšímu, dlouhodobějšímu a stálejšímu zaměstnání.

Vzdělání: jedna z priorit

Romské děti často předčasně ukončují školní docházku, což poškozuje jejich vzdělání, sociální integraci a příležitosti na trhu práce. Ačkoli v některých členských státech vzrostl počet mladých Romů na středních a vysokých školách, úroveň dosaženého vzdělání stále zůstává hluboko pod evropským průměrem.

Nerovný přístup k službám a socioekonomická znevýhodnění navíc znemožňují dětem rozvoj v raném věku a získání kvalitního vzdělání. Tato znevýhodnění negativně ovlivňují jejich citový, sociální, tělesný a osobní rozvoj a následně i jejich vyhlídky na trhu práce a začleňování do většinové společnosti. Výbor proto zdůrazňuje, že je třeba vypracovat cílené politiky vzdělávání, které budou orientované na romské rodiny a podpoří jejich aktivní účast.

EP dále zdůrazňuje, že členské státy sice vynaložily značné prostředky EU i vlastní zdroje na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným při hledání práce, avšak dosud nebylo nalezeno žádné jednotné řešení na úrovni EU. Žádají proto, aby EU i členské státy změnily svou politiku na integrovaný přístup, který by řešil všechny aspekty deprivace Romů. Zvláštní pozornost by měla být věnována zlepšení přístupu romských žen k odbornému vzdělání s cílem poskytnout romským ženám dovednosti, které mohou uplatnit na trhu práce.

Boj proti marginalizaci a stigmatizaci

Poslanci vítají návrh nové komplexní směrnice pro boj proti diskriminaci mimo zaměstnání na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání nebo víry. Komise by měla určit konkrétní cíle a vypracovat vyvážené programy s cílem odstranit diskriminaci a stigmatizaci Romů. Žádají také členské státy, které dosud neratifikovaly Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin z roku 1995, aby ji bezodkladně ratifikovaly.

Poslanci rovněž vyzývají členské státy a Komisi, aby přezkoumaly předchozí a stávající programy a iniciativy a zhodnotily jejich výsledky. Zdůrazňují, že řešení sociálních a ekonomických problémů Romů vyžaduje komplexní přístup a dlouhodobé koordinované řešení.

Parlament na závěr doporučuje, aby členské státy vytvořily na úrovni EU skupinu odborníků složenou mimo jiné z romských zástupců, která by koordinovala strategie členských států pro romskou menšinu, jakož i využití finančních prostředků EU na její prosazování.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/22293
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003