Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.10.2023 11:37

Byl zahájen projekt na podporu rovného zacházení na pracovním trhu
26-02-2007  IQ Roma servis


O. s. IQ Roma servis, které se specializuje na služby pro sociálně vyloučené, převážně romské klienty a podporuje možnosti a příležitosti jejich společenského uplatnění, zahájilo počátkem února 2007 realizaci projektu "Přistoupení na nediskriminační přístupy".

Cílovou skupinou projektu vedeného v rámci programu Transition Facility 2005 "Podpora implementace antidiskriminačního zákona a antidiskriminačního acquis nestátními neziskovými organizacemi", financovaného z prostředků EU, jsou potenciální oběti diskriminace na základě rasy nebo etnického původu, zaměstnavatelé a úřady a instituce působící na trhu práce.

Cílem je vzbuzení zájmu o provádění zásady rovného zacházení a o uplatňování a zajišťování nediskriminačních přístupů ve společnosti.

Prostřednictvím informování a sociálně-právní práce dojde ke zvýšení schopnosti potenciálních obětí diskriminace rozpoznat a odpovídajícím způsobem reagovat na nerovné zacházení, a to zejména z důvodu rasy nebo etnického původu. Oběti diskriminace naleznou u pracovníků o. s. IQ Roma servis pomoc a podporu při řešení situací, kdy s nimi bylo jednáno diskriminačně.

Zaměstnavatelům v Brně a JMK a příslušným úřadům a institucím budou poskytnuty informace a podklady o antidiskriminační právní úpravě. Prostřednictvím multimediálního informačního materiálu, který vznikne v průběhu projektu, budou seznámeni i samotnými uchazeči o zaměstnání s jejich zkušenostmi a vnímáním situace na trhu práce a ve společnosti.

Vedle poradenství pro potencionální oběti diskriminace a poskytování informací je hlavní náplní projektu vytvoření koncepce organizační kultury nediskriminačních přístupů na základě rasy nebo etnického původu v zaměstnávání. Výsledkem bude standard, jehož přijetí zaměstnavatelem bude znamenat vytvoření takové vnitřní organizační kultury, kde platí zásada rovného zacházení a jsou uplatňovány nediskriminační přístupy na pracovišti, při přijímání nových zaměstnanců i vůči klientům či subdodavatelům a partnerům.

Dlouhodobé naplňování standardu a zásady rovného zacházení zaměstnavatelem povede k udělení certifikátu a možnosti používat logo osvědčující nediskriminační přístupy. Zaměstnavatel, jenž přijme standard, a upraví tak své vnitřní předpisy a prostředí podle požadavků práva EU, se pozitivně prezentuje veřejnosti, svým partnerům i klientům či spotřebitelům. V roce 2007 bude na standardizaci pilotně spolupracováno s 12 zaměstnavateli.

Rok 2007 byl v rámci Evropské unie vyhlášen "Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny - směrem ke spravedlivé společnosti" (ERRP 2007). Projekt a aktivity o. s. IQ Roma servis podporují myšlenku této události, jež má přispět k tomu, aby lidé více vnímali i potřeby a životy ostatních a jednali spolu bez předsudků a nediskriminačně.

Realizační tým projektu bude doplněn o právníka. Zájemci o pozici právníka, který bude pracovat v rámci uvedeného projektu, se mohou do výběrového řízení přihlásit do 9. března 2007.
The original article can be found at: http://romove.radio.czcz/cz/clanek/21324
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003