Vyhledávání
12.8.2022
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Vzdělávání v Karlovarském kraji bude více inkluzívní, slíbil kraj

Gipsy.cz zazpíval žákům základní školy (Foto: sikk.osf.cz) Karlovarský kraj podpoří další vzdělávání učitelů na téma, jak integrovat děti z etnických menšin, sociálně vyloučených rodin či děti zdravotně postižené do běžných základních škol v kraji. Začne tak realizovat první doporučení plynoucí z roční spolupráce Krajského úřadu a Nadace Open Society Fund Praha na vytváření inkluzívní koncepce, jež má v kraji prosadit inkluzívní vzdělávání.

„V nejbližší době se zaměříme na otázku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti integrace, hodláme přitom využít zejména Krajské vzdělávací centrum na Gymnáziu v Sokolově, jehož provoz financujeme z rozpočtu kraje a kde jsou úhrady za vzdělávání pro školy jen symbolické,“ uvedla na dnešní tiskové konferenci Jana Trantinová, pověřená zastupováním Odboru školství, mládeže a tělovýchovy na Krajském úřadu Karlovarského kraje. Mimo to slíbila, že kraj bude více informovat o inkluzívním vzdělávání nejen učitele a školy, ale i rodiče a širší veřejnost prostřednictvím nového školského portálu.

Gipsy.cz zazpíval žákům základní školy (Foto: sikk.osf.cz) Kraj tak odpovídá na výsledky výzkumu, který na zhruba polovině škol v kraji nechala provést Nadace Open Society Fund Praha a který zkoumal schopnost místních škol vzdělávat děti se speciálními potřebami. Podle výzkumu učitelé a ředitelé škol v kraji pociťují, že o možnostech inkluzívního vzdělávání nejsou dostatečně informováni a že mají limity v práci s heterogenní skupinou. „Až 72 % dotázaných ředitelů projevilo zájem o další vzdělávání pedagogů, zvlášť pokud bude takové vzdělávání reflektovat konkrétní potřeby každé školy a pokud bude jeho financování zajištěno jiným subjektem,“ uvedla Karin Marques z Nadace Open Society Fund Praha.

Výzkum také odhalil, že v porovnání s jinými kraji má Karlovarský kraj nízký podíl dětí se speciálními potřebami v předškolním vzdělávání. Společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu v mateřské škole je přitom nejúčinnější formou prevence. „Odsunutí problémů spojených se vzděláváním těchto dětí do období docházky na základní školu vyžaduje mnohem vyšší finanční investice i nasazení pedagogů,“ uvedla Marques.

Také tomuto problému chce nyní Karlovarský kraj věnovat pozornost. „Ve spolupráci s odborem sociálních věcí budeme iniciovat opatření k tomu, aby byly včas podchyceny speciální potřeby předškolních dětí, aby jim byla věnována potřebná péče a diagnostika,“ řekla na tiskové konferenci Jana Trantinová. Dle výzkumu totiž dochází k případům, kdy je u sociálně vyloučených rodin docházka do mateřské školy ukončena pro dluhy na stravném.

Karlovarský kraj je prvním krajem v České republice, který ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha souhlasil s realizací koncepce, jež povede k více inkluzívnímu vzdělávání. Více informací na sikk.osf.cz. Hlavní zjištění výzkumu a informace o jeho metodologii najdete níže.

Hlavní zjištění výzkumu vzdělávání žáků se speciálními potřebami v Karlovarském kraji

Školáci nadšení koncertem Gipsy.cz (Foto: sikk.osf.cz) Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje nechala zpracovat výzkum zaměřený na schopnost běžných základních škol vzdělávat žáky se speciálními potřebami. Jedná se o děti z etnických menšin, sociálně vyloučených rodin i děti zdravotně postižené. Výzkum probíhal od května do prosince 2012 na zhruba polovině základních škol a na dalších institucích se vztahem ke vzdělávání v Karlovarském kraji.

Výzkum je součástí pilotního projektu, v rámci kterého Nadace Open Society Fund Praha uzavřela v květnu 2012 s Karlovarským krajem dohodu o spolupráci na vytvoření školské inkluzívní koncepce kraje. Společně nechaly tyto instituce zpracovat tento výzkum a vytvořily pracovní skupinu, v níž se sešli ředitelé různých typů škol, pracovnice pedagogicko-psychologických poraden, úřednice ze školských odborů na městské i krajské úrovni, zástupci České školní inspekce, odborníci i zástupci nevládních organizací a rodičů znevýhodněných dětí. Nyní vypracovávají první doporučení, jak zvýšit integraci dětí se speciálními potřebami do běžných škol v Karlovarském kraji.

Metodologie výzkumu

» Analýza dat z Ústavu pro informace ve vzdělávání o všech základních školách v Karlovarském kraji za rok 2011 – vytipování hlavních problémů a jejich kategorizace

» Telefonické dotazníkové šetření s cca polovinou základních škol Karlovarského kraje (celkem 50 ZŠ)

» Skupinové diskuze s učiteli základních škol, základních škol praktických a speciálních, rodiči (intaktních žáků, žáků zdravotně postižených a romských žáků) a pracovníky poradenských zařízení (6 typů skupin)

» Rozhovory s institucionálními aktéry a občany obcí – Česká školní inspekce, Karlovarský kraj, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, zřizovatelé, základní školy a základyní školy praktické a speciální, centra podpory inkluzívního vzdělávání, obyvatelé (celkem ve 21 obcích a z nich v 5 městech s rozšířenou působností, 81 rozhovorů)

Klíčová zjištění

» Kraj disponuje dobrými příklady inkluze z řad škol i zřizovatelů V Karlovarském kraji existuje řada příkladů dobré praxe inkluze. Jsou tu základní školy s rozvinutým inkluzívním přístupem ke vzdělávání žáků a komunitním způsobem práce. Podíl žáků se speciálními potřebami v těchto školách je mezi 10 a 20 %. Je to například ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, ZŠ Pohraniční ve Velké Hleďsebi, ZŠ ve Žluticích, ZŠ M. C. Sklodowské v Jáchymově, ZŠ Lomnice a další. Některé obce v regionu si stanovily kvalitní otevřené vzdělávání jako prioritu a rozvoj inkluzívního vzdělávání cíleně podporují například poskytováním finančních prostředků na zajištění služeb speciálního pedagoga či psychologa (např. obec Lomnice).

» Počet žáků ve třídách není pro inkluzi významný

Průměrný počet žáků na zkoumaných školách v Karlovarském kraji je 22 dětí ve třídě. Mezi průměrnou velikostí třídy ve škole a podílem individuálně integrovaných žáků na škole však nebyla zjištěna žádná statisticky významná souvislost. Statistiky ukazují, že ve třídách, kde jsou integrovaní žáci se speciálními potřebami, je průměrně stejně žáků, jako ve třídách, kde tito žáci nejsou. Z rozhovorů a diskusních skupin vyplynulo, že záleží především na kvalifikaci, schopnostech a motivaci jednotlivých učitelů, nikoli na počtu žáků ve třídě.

» Nízká je zejména integrace dětí s lehkým mentálním postižením

Karlovarský kraj společně s Jihočeským krajem jsou jediné kraje v ČR, kde má více děti diagnostikováno lehké mentální postižení než specifické poruchy učení (například dysgrafie). Celkem 68 % dětí s tělesným či smyslovým postižením je zde individuálně integrováno v běžných třídách, zatímco z dětí s lehkým mentálním postižením je to pouze 3,8 % dětí. Právě lehké mentální postižení je přitom nadměrně diagnostikováno u romských dětí – podle zprávy České školní inspekce z roku 2010 má Karlovarský kraj podíl romských žáků na počtu žáků s diagnózou lehkého mentálního postižení 48,5 %, což je druhý nejvyšší po Ústeckém kraji, kde je to 53 %. Speciální třídy v běžných základních školách na Karlovarsku přitom nejsou naplněny, mohly by tedy pojmout část žáků ze základních škol praktických.

» V kraji je nedostatečná včasná péče a předškolní vzdělávání

V porovnání s jinými kraji má Karlovarský kraj nízký podíl dětí se speciálními potřebami v předškolním vzdělávání. Společné vzdělávání dětí s handicapem a bez handicapu v mateřské škole je přitom nejúčinnější formou prevence vyčleňování znevýhodněných žáků v základním vzdělávání. Odsunutí problémů spojených se vzděláváním těchto dětí do období docházky na základní školu vyžaduje mnohem vyšší finanční investice i nasazení pedagogů. Chybí zde součinnost školských odborů se sociálními, kdy například u sociálně vyloučených a ekonomicky špatně zajištěných rodin bývá docházka do mateřské školy často ukončena pro dluhy na stravném.

V Karlovarském kraji je také pouze jedno specializované zařízení včasné péče v Chebu, které má pouze dva sociální pracovníky. V oblasti dostupnosti rané péče je tak na tom Karlovarský kraj nejhůř v republice. Právě včasná péče, tedy sociální práce s dítětem a jeho rodiči ještě před nástupem na školu, by mohla pomoci zvýšit integraci dětí ze sociálně vyloučených rodin a snížit procento těchto dětí v praktických školách.

» Učitelé pociťují potřebu dalšího sebevzdělávání v oblasti inkluze

Učitelé a ředitelé škol pociťují, že o možnostech inkluzívního vzdělávání nejsou dostatečně informováni, že sami nedokáží diagnostikovat žáky, že mají limity v práci s heterogenní skupinou a že jim chybí metodické vedení v praxi. Učitelům, kteří již vzdělávají integrované děti, chybí mentoring a supervize. Školy jsou přitom otevřené dalšímu vzdělávání. Celkem 30 % dotazovaných ředitelů, jejichž škola již realizuje inkluzívní vzdělávání, by uvítalo zejména možnosti dalšího vzdělávání ve formě mentoringu a supervize. Až 72 % všech dotázaných ředitelů pak projevilo zájem o další vzdělávání pedagogů, zvlášť pokud bude takové vzdělávání reflektovat konkrétní potřeby každé školy a pokud bude jeho financování zajištěno jiným subjektem. Současný systém dalšího vzdělávání dotazovým školám příliš nevyhovuje proto, že si musí kurzy sami platit a že kurzy nejsou praktické - učitelům chybí metodické vedení přímo v praxi a zkušenost, jak znalosti ze seminářů převádět do praxe.

» Základní školy málo spolupracují s jinými institucemi a s rodiči

Jen polovina zkoumaných základních škol spolupracuje s jinými školami (mateřskými, základními či středními) a přibližně 60 % škol nespolupracuje s psychologem či logopedem. Celkem 82 % základních škol nespolupracuje s žádnou organizací, která by například poskytovala doučování či volnočasové aktivity pro žáky, preventivní programy, sociální práci apod. Jako nedostatečná byla shledána i komunikace škol s rodinou. Spolupráce s rodiči i s výše zmíněnými institucemi přitom dle zkušeností ze škol, které již žáky se speciálními potřebami vzdělávají, inkluzi výrazně napomáhá.Související články
DatumNadpisRubrika
02.04.2016Co přinese inkluze pedagogům?O Roma Vakeren
13.02.2016Sběr dat pomáhá lépe integrovat děti v britských školáchO Roma Vakeren
23.01.2016Britské zkušenosti s pedagogickou prací s romskými žáky se přenáší i do ČeskaO Roma Vakeren
16.01.2016Proč základní školy odmítají romské žáky?O Roma Vakeren
09.01.2016Co přinesl rok 2015 a co ovlivní život některých Romů i v budoucích letechO Roma Vakeren
09.01.2016Třetinu žáků Základní školy Trmice tvoří romské děti a jsou dobře začleněnyO Roma Vakeren
21.11.2015Lucie Ščuková se za Česko zúčastnila konference Inclusiv education – Take action!O Roma Vakeren
25.04.2015Podle zprávy Amnesty International Česko stále diskriminuje romské děti ve školstvíO Roma Vakeren
07.03.2015Magdalena Karvayová v Ostravě motivuje romské rodiče, aby své děti zapsali do nesegregovaných základních školO Roma Vakeren
14.02.2015Kanadský velvyslanec Otto Jelinek diskutoval s Romy o problémech ve vzdělávání Romů v ČeskuO Roma Vakeren
07.02.2015Novinky v českém školstvíO Roma Vakeren
13.12.2014Online příručka Chci to řešit nabízí učitelům řešení projevů šikany, nesnášenlivosti nebo xenofobie ve školáchO Roma Vakeren
06.12.2014Ministr školství navrhuje povinnou docházku do školky v posledním roce před nástupem do školyO Roma Vakeren
29.11.2014Česko se ohradilo proti obvinění Evropské komise, že ve školách diskriminuje RomyO Roma Vakeren
29.11.2014Výstava Jak ztratit další generaci představuje fotografie Romů, kteří se postavili proti diskriminaci ve vzdělávacím systémuO Roma Vakeren
13.11.2014Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnilaZprávy ze života Romů
10.09.2014Novela školského zákona může být krok správným směrem, řekli rodiče a neziskové organizace předsedům parlamentních školských výborůZprávy ze života Romů
06.09.2014Budoucí školský ombudsman nepovažuje fungování praktických škol za problémO Roma Vakeren
17.07.2014Mami, tati, já chci do školy!Zprávy ze života Romů
28.06.2014Díky projektu Učí (se) celá rodina už se děti těší do školyO Roma Vakeren
07.06.2014Nadace Open Society Fund Praha podpořila organizace, které pomáhají zklidnit situaci v místech protiromských pochodůZprávy ze života Romů
19.05.2014Vyjádření ředitelky Muzea romské kultury Jany Horváthové k návrhu novelizovat školský zákonZprávy ze života Romů
29.04.2014Nabídka stáží pro romské studentyZprávy ze života Romů
08.04.2014Nápad poslanců TOP 09 na výuku v romštině považují ve škole v Obrnicích za nesmyslO Roma Vakeren
08.04.2014Speciální romské třídy na školách a romština jako pomocný vyučovací jazyk - zbytečnost nebo šance?O Roma Vakeren
22.02.2014Skupina Aufori v Hradci Králové rozjíždí program Učí (se) celá rodinaO Roma Vakeren
15.02.2014Proč se v Česku v praxi nedaří inkluzivně vzdělávat?O Roma Vakeren
25.01.2014Pracovníci sdružení Vzájemné soužití doprovázeli romské děti k zápisu do základních školO Roma Vakeren
17.01.2014Romské děti: Nechte nás s Vašimi dětmi sedět v jedné lavici!Zprávy ze života Romů
13.10.2013Výstava Jak ztratit další generaci upozorňuje na diskriminaci Romů ve školách a na šikanuO Roma Vakeren
07.10.2013Výstava v jihlavské knihovně upozorňuje na diskriminaci Romů ve školáchZprávy ze života Romů
24.08.2013Přípravy do školyO Roma Vakeren
21.02.2013Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za údajnou diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
18.02.2013United Gipsy Crew: Rapem proti segregaciZprávy ze života Romů
16.02.2013„Pošlete ho do základky, aby z něj něco bylo“ – rapují mladí RomovéO Roma Vakeren
12.02.2013Nedávejte děti do praktických škol, vzkazují mladí rapeři romským rodičůmZprávy ze života Romů
01.12.2012V českém školství se pět let po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nic nezměniloO Roma Vakeren
27.11.2012Ministerstvo školství chce omezit praktické školy kvůli diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
26.11.2012Ministerstvo chystá plán, jak nerušit praktické školy. Alespoň prozatímZprávy ze života Romů
17.11.2012Uplynulo pět let od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o diskriminaci romských dětí v českém školstvíO Roma Vakeren
10.11.2012S bojem proti rasismu začíná Diecézní charita ostravsko-opavská již na základních školáchZprávy ze života Romů
08.11.2012Zamčenou pyramidou knih upozornili aktivisté na diskriminaci romských dětíZprávy ze života Romů
08.11.2012Navzdory zákonům a kritice zvenčí jsou tisíce zdravých dětí v praktických školáchZprávy ze života Romů
06.10.2012Co může romská identita přinést mladé generaci?O Roma Vakeren
02.10.2012Nová kniha vnáší světlo do desegregace Romů ve školstvíZprávy ze života Romů
09.08.2012V Česku roste počet tříd pro sociálně znevýhodněné předškolákyZprávy ze života Romů
02.08.2012O situaci na praktických školách bude jednat ministr školství s ombudsmanemO Roma Vakeren
18.02.2012Jak si vedou romské děti z Česka v britských školáchO Roma Vakeren
01.09.2011Děti ve Varnsdorfu raději nenosí s sebou peníze ani mobilyZprávy ze života Romů
16.07.2011Koalice Společně do školy usiluje o rovný přístup romských dětí ke vzděláníO Roma Vakeren
16.07.2011O osudech Národního akčního plánu inkluzivního vzděláváníO Roma Vakeren
30.05.2011Odborníci pracující na přípravě Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání končíZprávy ze života Romů
28.05.2011Projekt Nová šance usiluje o umístění romských dětí do základních školO Roma Vakeren
02.02.2011Open Society Fund Praha pořádá konferenci Jak zlepšit přístup Romů k bydleníZprávy ze života Romů
15.01.2011Romské děti z vyloučených lokalit končí svou školní kariéru dříve než jejich vrstevníciO Roma Vakeren
29.12.2010Podle průzkumu mají romské děti menší šanci na středoškolské vzděláníZprávy ze života Romů
29.12.2010Kam odcházejí romské děti po základní školeZprávy ze života Romů
26.11.2010O školství s Milanem KováčemO Roma Vakeren
30.04.2010Podtatranská základní škola Šumiac má úspěchy v integraci romských dětíO Roma Vakeren
05.03.2010Z§vůle práva žádá vyšetření motivu pobodání romského žákaZprávy ze života Romů
09.10.2009Ve výuce dějepisu asi nastanou změnyO Roma Vakeren
25.09.2009Konference na téma překonávání sociálního znevýhodnění ve vzděláváníO Roma Vakeren
25.09.2009Projekt Motivace romských rodičů na poli vzděláváníO Roma Vakeren
11.09.2009Základní školu Masarykova opouštějí dětiO Roma Vakeren
28.08.2009I v roce 2009 trvá segregace romských dětí v ČRO Roma Vakeren
15.05.2009Mají být ve třídě pouze romské děti?O Roma Vakeren
28.11.2008Andrej Mirga, poradce pro Sinti a Romské záležitosti ve VaršavěO Roma Vakeren
28.11.2008Mnohé romské děti zažívají na škole šikanuO Roma Vakeren
28.11.2008Koalice neziskových organizací Společně do školO Roma Vakeren
21.11.2008Mezinárodní konference Vzdělání bez bariér – Romské děti v České republiceO Roma Vakeren
21.11.2008Podle ministra školství budou moci romské děti chodit do běžných základních škol až za několik letO Roma Vakeren
21.11.2008Nadace OSF PrahaO Roma Vakeren
21.11.2008Romské děti jsou mnohdy automaticky zařazovány do praktických školO Roma Vakeren
03.10.2008Doučování dětí ve vyloučených lokalitáchO Roma Vakeren
08.08.2008I o prázdninách se některé děti připravují do školyO Roma Vakeren
18.07.2008Chorvatsko nediskriminovalo romské žáky, řekl soud ve ŠtrasburkuZprávy ze života Romů
13.06.2008Jaké vzdělávací aktivity nabízí Základní škola na pražském Havlíčkově náměstíO Roma Vakeren
17.08.2007Nová příručka "Jak pracovat s romskými žáky"O Roma Vakeren
03.08.2007Ivan Veselý byl jmenován do pracovní skupiny při MŠMT pro vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
04.10.2006Kvalitní a systematické vzdělávání je klíčem k integraci RomůZprávy ze života Romů
19.09.2006Nová škola představuje projekt Rozlety a zve k zapojení žáků základních školZprávy ze života Romů
01.09.2006Nový školní rok začíná...O Roma Vakeren
29.08.2006V bezplatném kurzu pro zájemce o ukončení základního vzdělání je ještě několik volných místZprávy ze života Romů
12.05.2006Základní škola v Cítolibech u LounO Roma Vakeren
24.02.2006V Evropském parlamentu zněly stížnosti na diskriminaci romských dětíO Roma Vakeren
24.02.2006Romské děti nemusí končit ve zvláštních školáchO Roma Vakeren
24.02.2006V Českých Budějovicích vznikla segregovaná třída pro RomyO Roma Vakeren
10.02.2006Romové prohráli spor u Evropského soudu pro lidská právaO Roma Vakeren
25.10.2005Romské organizace nabízejí školám spolupráciZprávy ze života Romů
21.10.2005Absolventka Technické univerzity v Liberci napsala diplomovou práci na téma Vzdělanost RomůO Roma Vakeren
09.09.2005V Cítolibech u Loun je ukázková základní školaO Roma Vakeren
01.07.2005Školství a romská médiaO Roma Vakeren
04.03.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.03.2005Verdikt zněl: "Základní školu by nezvládla."O Roma Vakeren
29.10.2004Mladí Romové nemají informace o vlastní kultuřeO Roma Vakeren
22.10.2004Připravuje se program pro školy přihlížející k etnickým skupinámO Roma Vakeren
22.10.2004Romský asistent na školách musí mít pedagogické minimumO Roma Vakeren
03.09.2004Nový školní rokO Roma Vakeren
27.08.2004Školní rok už je za dveřmiO Roma Vakeren
02.07.2004V Praze je škola pro děti s neznalostí českého jazykaO Roma Vakeren
11.06.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
09.06.2004Do základní školy ve Vsetíně nastoupí více romských dětíZprávy ze života Romů
04.06.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
09.01.2004Na základních školách by se měla vyučovat i romštinaO Roma Vakeren
03.10.2003Předškolní příprava romských dětí se v Broumově osvědčilaO Roma Vakeren
19.09.2003Pomoc pro žáky devátých ročníků při výběru povoláníO Roma Vakeren
19.07.2002ZprávyO Roma Vakeren
06.07.2001Stipendia pro romské studentyO Roma Vakeren
22.06.2001BratislavaO Roma Vakeren
09.07.2000Čtyři romští studenti získali stipendium George SoroseZprávy ze života Romů
03.09.1999Romská aktivistka Ilona Ferková zůstala ve Velké BritániiZprávy ze života Romů
04.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2022
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz