Vyhledávání
23.3.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace
29-03-2011 - Tisková zpráva

Foto: Anna Poláková Už delší dobu se řeší, proč řada romských, resp. sociálně vyloučených dětí selhává ve školském vzdělávacím systému. Velké procento těchto dětí má stanovenou diagnózu lehké mentální retardace a končí v praktických (dříve zvláštních) školách – tedy mimo hlavní vzdělávací proud. Výzkum společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace z roku 2010 se zaměřil na problematiku diagnostiky těchto dětí, konkrétně na podrobnou analýzu diagnostického testu SON-R. Ten je v České republice jako jeden z mála považován za kulturně nezatížený a využívá se proto mj. i u obtížně testovatelných dětí, včetně dětí socio-kulturně znevýhodněných.

Cílem ročního kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak děti ze sociálně vyloučeného prostředí testu rozumějí a jak v kontextu prostředí, v němž žijí, chápou souvislosti zásadní pro vyřešení jednotlivých úloh. Analýza dochází k závěrům, že sociálně znevýhodněné děti v testu častěji selhávají nikoliv z důvodů odlišné mentální dispozice, ale kvůli odlišnému charakteru výchovy a nižší vzdělanostní tradice v rodině.

Stručné závěry z analýzy naleznete níže, podrobnější výstupy analýzy jsou pak k dispozici na www.varianty.cz (sekce Naše nabídka / Analýzy a výzkumy).

STRUČNÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZY

Lábusová, A., Nikolai, T., Pekárková, S., Rendl, M. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace. Analýza inteligenčního testu SON-R. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2010.

Už delší dobu se v České republice řeší, proč řada romských (resp. sociálně vyloučených) dětí selhává ve školském vzdělávacím systému. Velké procento těchto dětí má stanovenou diagnózu lehké mentální retardace a navštěvuje základní školu praktickou. S tím nutně souvisí i problematika diagnostiky těchto dětí v poradenských pracovištích. Nezbytnou podmínkou stanovení diagnózy lehké mentální retardace je psychologické vyšetření, jehož zpravidla nejdůležitější součástí je inteligenční test. Analýza se věnuje jednomu z těchto testů a předkládá možné odpovědi na otázku, zda nejsou romské sociálně vyloučené děti testem znevýhodněny a pokud ano, jakým způsobem.

Analýza se zaměřuje na rozbor testu SON-R, který je označován jako „kulturně nezatížený“ či tzv. „culture fair“. Tento test je v současné době dostupný pro školská poradenská zařízení a je doporučován mimo jiné i pro děti „obtížně testovatelné“ či pro děti „socio-kulturně znevýhodněné“. Jeho hlavní odlišností oproti ostatním inteligenčním testům je to, že ho lze zadávat beze slov – neverbálně.

Sběr dat probíhal kvalitativní metodou, aby bylo možné zohlednit stěžejní okolnosti, a sice prostředí, ve kterém romské sociálně znevýhodněné děti vyrůstají. Materiál testu byl v průběhu devíti měsíců opakovaně procházen se třemi chlapci mezi šestým a sedmým rokem z rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak děti materiálu testu rozumějí a jak v kontextu prostředí, v němž žijí, chápou souvislosti zásadní pro vyřešení jednotlivých úloh. Posléze bylo možné zaměřit se na to, nakolik je selhání v jednotlivých úlohách známkou skutečné absence určité kognitivní funkce testovaných dětí.

Analýza dochází k závěrům, že dětem ze sociálně vyloučeného prostředí schází především vzdělanostní tradice v rodině a v testu neuspívají nikoliv z důvodů odlišné mentální dispozice, ale z důvodu odlišného charakteru výchovy v rodině. Sociálně znevýhodněným dětem chybí potřebné zkušenosti a znalosti, aby mohly být v testech, potažmo ve škole, úspěšné.

Závěrečná shrnutí Analýzy:

Proč romské děti ze sociálně vyloučených rodin nesupívají v inteligenčních testech, ač jsou testy specifikovány jako tzv. kulturně nezatížené?

- Výkonnost v testu i ve škole závisí do značné míry na vzdělanostní tradici v rodině.
Tradice péče o vzdělání v rodině ovlivňuje to, nakolik je součástí výchovy tzv. didaktická nadstavba, tedy nakolik jsou samozřejmou součástí především předškolní výchovy specifické didaktické hračky, slovní hříčky, výklad rodičů, práce s obrázky, kreslení, usměrňování dítěte v oblasti analytického myšlení apod. Tyto činnosti rozvíjejí zásadním způsobem schopnosti potřebné pro budoucí školní úspěšnost, ačkoliv nesouvisí nutně s bezprostřední každodenní realitou. Pokud nejsou rozvíjeny, dojde v první třídě k zaostávání, které se postupem času v průběhu osmileté školní docházky stále prohlubuje.
Kromě toho jsou v podmínkách sociálně vyloučeného prostředí odlišné možnosti pro osvojování pojmů i na základě vlastní zkušenosti. Děti rozumějí světu kolem sebe a slova, kterými ho pojmenovávají, odpovídají jejich realitě. Některá slova a významy slov ale nemusí platit mimo jejich prostředí. Některé pojmy mají sociálně znevýhodněné děti založeny na jiných detailech, nebo jim naopak znalost zásadních detailů schází. V důsledku menšího podílu didaktického působení ve výchově rodičů a specifického prostředí sociálně vyloučených lokalit schází těmto dětem znalost očekávaných významů slov.

- I neverbálně zadávaný test je postaven na jazykových významech a znevýhodňuje tudíž děti ze sociálně vyloučeného prostředí.
Test, jakkoliv je zadáván neverbálně, je založen na obeznámení s určitým konvenčním způsobem používání jazyka, který nevyplývá z přirozeného způsobu vytváření souvislostí v běžné, každodenní realitě nezávisle na pro-školní výchově. Materiál testu – způsob zobrazení, výběr zobrazovaných předmětů a činností, způsoby třídění jevů a činností i způsoby řešení úloh – je pevně svázán s jazykem, resp. logikou vyplývající z pojmů a kategorií v jazyce ustavených. Znalost pojmů a kategorií přitom závisí do velké míry na životní zkušenosti. Nepředpokládá se, že neznalost konvenčních kategorií zakládá na neporozumění celému materiálu testu. Stejně tak, že odlišná didaktická výchova a specifické prostředí mohou ovlivnit způsoby chápání požadavků a řešení problémů, vnímání podnětů a ve svém důsledku schopnosti a možnosti nalézat a identifikovat konkrétní principy pro třídění, zákonitosti dedukce a indukce, a tedy logické uvažování vůbec.

Je možné sestavit kulturně nezatížené testy, které by neznevýhodňovaly mj. děti ze sociálně vyloučených rodin?

- Nové kulturně či „sociálně nezatížené“ testy nepomohou.
Pokud bychom dokázali vytvořit skutečně socio-kulturně relevantní test kognitivních schopností pro prostředí sociálně vyloučených lokalit, ztratil by test vypovídací hodnotu ve vztahu k tomu, jak dítěti pomoci, aby zvládalo školní docházku.

- Řešením je změna způsobu interpretace výsledku testů.
Řešením, které by napomohlo k nastavení vhodné nápravy – intervence, může být pouze kvalitativní analýza výsledků současných testů inteligence doplněných o další metody práce s dítětem. Kvalitativní přístup by vyžadoval rozšíření možností pracovat s dítětem v mnohem větším rozsahu než dosud – a to nejen v poradně, ale také v rodině i ve škole. Interpretace testu by neměla být založena převážně na číselném vyhodnocení tzv. inteligenčního kvocientu.

- Specifické normy.
Jednou z možností, jak předejít „znevýhodňování“ by popřípadě mohly být specifické normy testů standardizovaných v ČR pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Výše uvedené návrhy samozřejmě předpokládají poměrně zásadní rozšíření počtu kvalifikovaných pracovníků poradenských služeb, změnu formy ambulantního charakteru práce poradenských pracovišť a interdisciplinární spolupráci s pedagogy, lékaři, terénními sociálními pracovníky, výchovnými poradci a jinými zainteresovanými profesemi.

Problém diagnostiky lehké mentální retardace

- Diagnóza nemůže být založena pouze na výsledcích inteligenčního testu.
Pro diagnostiku mentální retardace považujeme za nezbytné kromě kvalitativní analýzy použitých testů kognice zejména zjištění schopnosti adaptace na přirozené sociální prostředí dítěte a důkladnou znalost tohoto sociálního prostředí.

- Existuje zde duální systém diagnostiky v oblasti zdravotnictví a školství.
V systému zdravotnictví může pomocí Mezinárodní klasifikace nemocí diagnostikovat pouze lékař nebo odborný zdravotnický pracovník (klinický psycholog aj.) s příslušným vzděláním zakončeným atestační zkouškou. Podle aktuální vyhlášky MŠMT je však klinická diagnostika rovněž náplní práce psychologů působících v systému školských poradenských zařízení. Tento systém stojí mimo zdravotnictví a jeho pracovníci tak neprocházejí před-atestační přípravou, neskládají atestační zkoušku a nezískávají odbornou způsobilost k samostatnému výkonu povolání ve zdravotnictví.

Zhodnocení možností využití inteligenčního testu SON-R pro děti ze sociálně vyloučených rodin

- Z hlediska diagnostiky kognitivních funkcí u romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit je použití výsledku testu SON-R bez důkladné kvalitativní analýzy významně limitováno.
Pro vhodnou interpretaci je základním předpokladem „vědět více o dítěti“. Hlubší obeznámenost s podmínkami života rodiny, pozorování dítěte v jeho přirozeném prostředí a i dlouhodobější znalost dítěte mohou napomoci k pochopení reakcí dítěte a k vhodné interpretaci toho, jak dítě vyhodnocuje a užívá své dosavadní znalosti a zkušenosti. Znalost života dítěte a jeho rodiny umožňuje identifikovat konkrétní momenty selhání a příčiny je¬jich vzniku.

Analýza byla financována z grantového programu na podporu desegregace českého školství Nadace Open Society Fund Praha. Realizátor projektu: Člověk v tísni, o. p. s. - Vzdělávací program Varianty. Doba realizace: březen – prosinec 2010.Související články
DatumNadpisRubrika
06.12.2014Ministr školství navrhuje povinnou docházku do školky v posledním roce před nástupem do školyO Roma Vakeren
29.11.2014Česko se ohradilo proti obvinění Evropské komise, že ve školách diskriminuje RomyO Roma Vakeren
29.11.2014Výstava Jak ztratit další generaci představuje fotografie Romů, kteří se postavili proti diskriminaci ve vzdělávacím systémuO Roma Vakeren
13.11.2014Smutné výročí rozsudku D. H. připomíná, že se situace Romů v Česku ani po sedmi letech nezměnilaZprávy ze života Romů
06.09.2014Budoucí školský ombudsman nepovažuje fungování praktických škol za problémO Roma Vakeren
25.01.2014Pracovníci sdružení Vzájemné soužití doprovázeli romské děti k zápisu do základních školO Roma Vakeren
16.11.2013Uplynulo šest let od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H.O Roma Vakeren
08.11.2013Mami, tati, já chci do školyZprávy ze života Romů
13.10.2013Výstava Jak ztratit další generaci upozorňuje na diskriminaci Romů ve školách a na šikanuO Roma Vakeren
07.10.2013Výstava v jihlavské knihovně upozorňuje na diskriminaci Romů ve školáchZprávy ze života Romů
05.10.2013Proč sčítat romské žáky na praktických školách?O Roma Vakeren
05.10.2013Ředitele praktických škol sčítání romských žáků pobouřiloZprávy ze života Romů
27.09.2013Monika Šimůnková: Potřebujeme znát počty romských žáků vzdělávaných podle programu pro žáky s lehkým mentálním postiženímZprávy ze života Romů
27.09.2013Dotazník ohledně romských školáků odevzdalo přes 95 procent školZprávy ze života Romů
21.02.2013Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za údajnou diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
18.02.2013United Gipsy Crew: Rapem proti segregaciZprávy ze života Romů
16.02.2013„Pošlete ho do základky, aby z něj něco bylo“ – rapují mladí RomovéO Roma Vakeren
12.02.2013Nedávejte děti do praktických škol, vzkazují mladí rapeři romským rodičůmZprávy ze života Romů
01.12.2012V českém školství se pět let po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva nic nezměniloO Roma Vakeren
27.11.2012Ministerstvo školství chce omezit praktické školy kvůli diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
26.11.2012Ministerstvo chystá plán, jak nerušit praktické školy. Alespoň prozatímZprávy ze života Romů
17.11.2012Uplynulo pět let od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva o diskriminaci romských dětí v českém školstvíO Roma Vakeren
08.11.2012Zamčenou pyramidou knih upozornili aktivisté na diskriminaci romských dětíZprávy ze života Romů
08.11.2012Navzdory zákonům a kritice zvenčí jsou tisíce zdravých dětí v praktických školáchZprávy ze života Romů
08.08.2012Počet romských žáků v bývalých zvláštních školách klesl skoro o 9 procentZprávy ze života Romů
02.08.2012O situaci na praktických školách bude jednat ministr školství s ombudsmanemO Roma Vakeren
16.06.2012Romské děti jsou často zařazovány do zvláštních škol bez relevantního důvoduO Roma Vakeren
14.12.2011Z Pardubic se šiří petice za zachování praktických školZprávy ze života Romů
20.09.2011Šluknovsko dostalo stovku míst veřejně prospěšných pracíZprávy ze života Romů
08.06.2011Neúspěšní žáci budou moci být na čas přeřazeni do speciálních školZprávy ze života Romů
30.05.2011Odborníci pracující na přípravě Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání končíZprávy ze života Romů
30.04.2011Hudebník a vypravěč Art Napoleon seznámil romské děti s indiánskou kulturouO Roma Vakeren
16.04.2011Při hře "C´est la vie" se žáci připravují na životO Roma Vakeren
10.03.2011Česko stále sbírá kritiku za diskriminaci romských žákůZprávy ze života Romů
26.02.2011Projekt Uč se, more nabízí tzv. retrostipendiaO Roma Vakeren
11.02.2011Projekt “Uč se, more” se zaměří na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředíZprávy ze života Romů
26.11.2010O školství s Milanem KováčemO Roma Vakeren
24.11.2010První zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se zaměřilo na otázky vzdělávání a zaměstnanosti RomůZprávy ze života Romů
19.11.2010Rasová segregace na českých školách pokračujeZprávy ze života Romů
19.11.2010Znepokojení nad novým vedením ministerstva školstvíO Roma Vakeren
19.11.2010O práci na MŠMT a o situaci Romů ve školáchO Roma Vakeren
18.11.2010ČR i přes rozsudek ze Štrasburku stále diskriminujeZprávy ze života Romů
11.11.2010Český školský systém je stále diskriminační a nepružnýZprávy ze života Romů
10.11.2010Vláda vyslechne zprávu o nápravě diskriminace Romů ve vzděláváníZprávy ze života Romů
10.11.2010Vyhlášky proti diskriminaci romských žáků budou nejdříve v lednuZprávy ze života Romů
09.11.2010Romští školáci jsou podle nevládních organizací diskriminovániZprávy ze života Romů
21.05.2010V dodržování lidských práv máme rezervyZprávy ze života Romů
23.04.2010Měla jít do zvláštní školy, dnes má vysokoškolský titulO Roma Vakeren
09.04.2010Jirkov a Člověk v tísniO Roma Vakeren
02.04.2010Více než 30 speciálním školám hrozí zánik. Učí zdravé dětiZprávy ze života Romů
02.04.2010Do speciálních škol se podle ČŠI posílají děti z chudých rodinZprávy ze života Romů
02.04.2010Šup do zvláštní školy!O Roma Vakeren
24.02.2010Ministerstvo školství chce podpořit romské žákyZprávy ze života Romů
23.02.2010Ministerstvo vyčlení desítky milionů na podporu romských žákůZprávy ze života Romů
15.01.2010Neúměrné množství romských dětí se vzdělává v základních školách praktickýchO Roma Vakeren
13.01.2010Romští žáci v Česku stále čelí překážkám ve vzděláváníZprávy ze života Romů
13.01.2010Základní školy praktické by podle AI letos neměly přijímat nové prvňáčkyZprávy ze života Romů
25.11.2009Ministerstvo školství představí opatření proti diskriminaci romských žákůZprávy ze života Romů
25.11.2009Ministerstvo chce Romům zajistit rovný přístup ke vzděláníZprávy ze života Romů
13.11.2009Pokračující segregace v českých školách devastuje životy romských dětíZprávy ze života Romů
25.09.2009Projekt Motivace romských rodičů na poli vzděláváníO Roma Vakeren
04.09.2009Jak pokračuje odstraňování diskriminace ve vzdělávání dětí?O Roma Vakeren
28.08.2009I v roce 2009 trvá segregace romských dětí v ČRO Roma Vakeren
10.07.2009Romské děti jsou často zařazovány do speciálních školO Roma Vakeren
23.04.2009Chodil jsem do zvláštní školy, teď plaťteZprávy ze života Romů
28.11.2008Koalice neziskových organizací Společně do školO Roma Vakeren
28.11.2008Andrej Mirga, poradce pro Sinti a Romské záležitosti ve VaršavěO Roma Vakeren
28.11.2008Mnohé romské děti zažívají na škole šikanuO Roma Vakeren
21.11.2008Mezinárodní konference Vzdělání bez bariér – Romské děti v České republiceO Roma Vakeren
21.11.2008Podle ministra školství budou moci romské děti chodit do běžných základních škol až za několik letO Roma Vakeren
21.11.2008Nadace OSF PrahaO Roma Vakeren
21.11.2008Romské děti jsou mnohdy automaticky zařazovány do praktických školO Roma Vakeren
31.10.2008Jan Šipoš ze společnosti Člověk v tísniO Roma Vakeren
22.08.2008Člověk v tísni představil výsledky projektu POLISO Roma Vakeren
23.05.2008Zábavné workshopy formou hryO Roma Vakeren
28.11.2007Diskuse o existenci zvláštních škol Zprávy ze života Romů
23.11.2007Podle Evropského soudu pro lidská práva byly romské děti v českém školství diskriminovány O Roma Vakeren
23.11.2007Segregace ve školství je také určitá forma rasismu O Roma Vakeren
23.11.2007Je důležité vybrat dětem dobrou školu O Roma Vakeren
23.11.2007Názor Kumara Vishwanathana na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva O Roma Vakeren
23.11.2007Rozhovor s matkami, které uspěly u Evropského soudu pro lidská práva O Roma Vakeren
16.11.2007Česká republika porušila právo romských dětí z Ostravska na vzděláníO Roma Vakeren
14.11.2007Romové porazili státZprávy ze života Romů
14.11.2007Zahraniční tisk o soudním sporu mladých Romů s ČR Zprávy ze života Romů
14.11.2007Nejvyšší soudní instance v Evropě shledala existenci diskriminace na českých školách Zprávy ze života Romů
13.11.2007Česká republika prohrála ve Štrasburku spor s mladými Romy Zprávy ze života Romů
19.10.2007Projekt Vzdělání proti sociálnímu vyloučeníO Roma Vakeren
21.09.2007Kurz multikulturní výchovy pro pedagogyO Roma Vakeren
03.08.2007O sociálním vyloučení pojednává nová publikace Kdo drží Černého PetraO Roma Vakeren
29.06.2007Společnost Člověk v tísni působí zhruba ve 110 vyloučených lokalitáchO Roma Vakeren
15.12.2006V Ústí nad Labem pomáhá Člověk v tísni nezaměstnaným a romským dětemO Roma Vakeren
20.10.2006Stát se neustále dopouští chyb ve vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
04.10.2006Kvalitní a systematické vzdělávání je klíčem k integraci RomůZprávy ze života Romů
17.02.2006Gulo Čar vyrážejí Likviduj!Tour proti ghettůmZprávy ze života Romů
10.02.2006Projekt Polis společnosti Člověk v tísni má pomoci sociálně slabým rodinámO Roma Vakeren
15.07.2005Člověk v tísni připravuje nový projekt pro sociálně slabéO Roma Vakeren
08.07.2005Sociálně slabí občané mohou v Kladně využít služeb kontaktního centraO Roma Vakeren
01.07.2005Společnost Člověk v tísni otevřela v Chomutově nové centrumO Roma Vakeren
24.06.2005V Chomutově vzniklo nové centrum pro sociálně slabéO Roma Vakeren
12.05.2005V Kladně otevřeli kontaktní centrum společnosti Člověk v tísniZprávy ze života Romů
04.03.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.03.2005Verdikt zněl: "Základní školu by nezvládla."O Roma Vakeren
03.03.2005Zvláštní školy budou učit jen mentálně postižené a změní názevZprávy ze života Romů
01.03.2005Evropský soud se zabývá údajnou diskriminací romských dětí v ČRZprávy ze života Romů
03.02.2005Člověk v tísni zahájil kampaň proti chudinským ghettůmZprávy ze života Romů
03.12.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
05.09.2003Broumovské děti se připravují na vstup do první třídy v předškolním nultém ročníkuO Roma Vakeren
29.08.2003Sociolog Fedor Gál: zvláštní školy jsou odkladištěm minoritO Roma Vakeren
15.08.2003Před rokem vyhlásila společnost Člověk v tísni veřejnou sbírku SOS POVODNĚO Roma Vakeren
08.08.2003Situace Romů v Chomutově a Jirkově je složitáO Roma Vakeren
27.06.2003Konec školního roku v základní škole na Havlíčkově náměstíO Roma Vakeren
06.06.2003ZprávyO Roma Vakeren
25.04.2003Problematické zvláštní školyO Roma Vakeren
04.04.2003Organizace Enya pomáhá lidem postiženým povodní v KarlíněO Roma Vakeren
21.03.2003Rodiny postižené povodní mohou žádat o příspěvekO Roma Vakeren
21.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.03.2003Projekt Varianty zavede interkulturní vzděláváníO Roma Vakeren
28.02.2003Psycholog Slavomil HubálekO Roma Vakeren
10.01.2003ZprávyO Roma Vakeren
08.11.2002Otec bude pykat za svého synaO Roma Vakeren
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
23.08.2002Romové v Ústí nad Labem ještě nemohou po povodních domůO Roma Vakeren
02.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
26.07.2002V ČR se školili romští sociální pracovníci a koordinátoři ze SlovenskaO Roma Vakeren
19.07.2002Vyšla nová kniha o historii RomůO Roma Vakeren
07.06.2002ZprávyO Roma Vakeren
17.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
04.05.2002V ČR vznikají podle Mladé fronty Dnes etnická ghetta, naplněná sociálně slabými RomyZprávy ze života Romů
25.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
14.12.2001Nový dokumentární film České televize se zabývá lichvouO Roma Vakeren
23.11.2001OstravaO Roma Vakeren
26.10.2001Více než polovina romských dětí do zvláštních škol nepatříO Roma Vakeren
28.09.2001Společnost Člověk v tísni působí v Jarovnici na SlovenskuO Roma Vakeren
22.06.2001Je možné zažádat o odškodněníO Roma Vakeren
29.03.2001Program VariantyZprávy ze života Romů
26.02.2000Sociální pracovník do Matiční ulice?Zprávy ze života Romů
09.02.2000Společnost Člověk v tísni představila projekt na pomoc RomůmZprávy ze života Romů
09.06.1999Ostravští Romové budou žalovat ministerstvo školstvíZprávy ze života Romů
Bengas - čerti nebo dovádivé dětiHudba
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Zprávy ze života Romů"
29.05.19  Khamoro se letos zařadilo mezi deset nejlepších evropských festivalů
17.03.19  Věra Bílá plánovala velký návrat
01.08.17  Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už září
09.11.16  V Žatci uctili památku mrtvého Roma
07.11.16  Vláda chce posudek na cenu pozemků pod vepřínem v Letech
11.10.16  Tajemství romského šperku odhalí výstava v brněnském muzeu
13.09.16  Stovky Romů z celé země se chystají na pouť na Svatý Kopeček
06.09.16  Babiš v Letech uctil památku romských obětí bývalého tábora
05.09.16  Vláda preferuje odkoupení vepřína v Letech na Písecku
13.08.16  V Živé knihovně si dnes mohou lidé povídat se zástupci menšin
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz