Vyhledávání
4.10.2023
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Prevence kriminality
26-02-2000

Název projektu : "PRO 1998" - Projekt primární až sekundární protidrogové prevence pro olašské Romy - Dětský klub

Předkladatel projektu: Občanské sdružení "Pomozme olašským Romům"

Adresa : Boleslavova 250/1, Praha 4 - Nusle, tel. 61215731>

Stat . zástupce : Jaroslav Fantura

Koordinátor projektu: Mgr. Milan Stiburek

Spolupracující instituce: FACIA - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů

Adresa: Lomená 9, Praha 6, tel./ fax. 24 31 66 30

Zástupce: PhDr. Dana Rabiňáková

Spolupracující instituce: Sdružení olašských Romů

Adresa: Uzbecká 6/1410, Praha 10, tel/fax. 71733682

Zástupce: Miroslav Rafael

Charakteristika projektu:

Cílem projektu "PRO 1998" je vytvoření a provádění preventivních programů pro romskou komunitu v regionu Praha 4 - Nusle. Příprava projektu probíhá od května 1997, vlastní realizace od září 1997, celý projekt zahrnuje několik dílčích aktivit.

Dětský klub - pravidelné schůzky (5 - 7x týdně) v klubovně v budově ZvŠ Boleslavova. Klub dětem nabízí atraktivní a sociálně přijatelný způsob trávení volného času, rozvoj zájmů a sociálních dovedností, dále neformální poradenství. Prioritou klubu je vytváření bezpečného, nedelikventního prostředí, v němž mohou romské děti trávit svůj volný čas. Sociální asistence - navázání kontaktu a spolupráce s jedinci a rodinami z romské komunity, poradenství a sociální práce.

Podpora provozu kanceláře Sdružení olašských Romů - metodická, organizační a finanční podpora kanceláře SOR. Zde probíhá sociální práce (zaměstnání, bydlení, řešení konfliktů), kterou vykonávají převážně romští sociální pracovníci v prostředí romské komunity.

Klub - Snažíme se rozšířit záběr projektu na širší skupinu nuselských Romů. Záměr pracovat s mládeží po ukončení školní docházky prozatím nevyšel, chceme se pokusit s využitím stávajících kontaktů vytvořit klubový program pro mladé romské matky.

Očekávaný přínos: Cílem je zmírnit eskalaci zneužívání návykových látek, zmírnit sociální problémy, zlepšit soužití Romů s majoritní populací. Přínosem je rovněž možnost praxí a dalšího vzdělávání pro studenty vyšších sociálních a pedagogických škol.

Hodnocení efektivity:

1. počet konaných aktivit

2. počet účastníků

3. zpráva ke konci školního roku

4. zpráva ke konci kalendářního roku

Harmonogram projektu:

Činnost probíhá celoročně včetně letních prázdnin, s ohledem na získané finanční prostředky.

Průběh dosavadní práce na projektu - k 15. 4. 1998:

Na jaře 1997 se mluvčí olašských Romů pan Ladislav Sztojka obrátil na úřad vlády s informacemi o problematice olašských Romů. Byl znepokojen zejména narůstajícím množstvím uživatelů návykových látek v olašskou romské komunitě. Požadoval, aby pro tuto skupinu byl vytvořen speciální preventivní program. Na základě jeho iniciativy byli osloveni pracovníci občanského sdružení FACIA - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, ředitel ZvŠ Boleslavova, pan Fantura, a Romská kurátorka Obvodního úřadu Praha 4, pí. Bílá. Bylo založeno občanské sdružení "Pomozme olašským Romům" a zpracován projekt "PRO", Projekt primární až terciální drogové prevence pro olašské Romy, žijící v regionu Praha 4 - Nusle. 1.10. proběhlo připomínkové řízení na úřadu vlády, kterého se účastnili zástupci sdružení, drogové komise, komise pro nár. menšiny, drogová koordinátorka pražského magistrátu Mgr. Janyšková, tajemník starosty OÚ P4 Dr. Ďurica a drogová koordinátorka OÚ P4 paní Nykodýmová. Projektu byla vyslovena podpora, návrhy a připomínky byly zapracovány do textu.

Projekt se rozběhl na začátku října 1997. Od počátku se na něm podílelo 20 studentů z vyšších sociálních a pedagogických škol a z vysokých škol. Proběhl výcvik týmu zaměřený na komunikační dovednosti, sociální práci a volnočasové aktivity (sport, výtvarná, hudební a dramatická výchova). V současné době je tým v podstatě stabilizovaný, jádro tvoří 10 stálých spolupracovníků, jednotlivých aktivit se účastní i další studenti. Do budoucna počítáme, s ohledem na získání finančních prostředků, s vytvořením dvou stálých pracovních míst (ev. 4 poloviční úvazky).

Od počátku ledna užíváme samostatné prostory se zvláštním vchodem, které nám poskytla ZvŠ. V Nuslích nežijí pouze olašští Romové, ale rovněž Rumungři. Děti z obou skupin navštěvují stejnou zvláštní školu a neprojevují se jako dvě uzavřené a odlišné skupiny. Proto jsme začali zcela přirozeně pracovat v rámci dětského klubu s oběma skupinami.

Na počátku činnosti probíhal klub 2x týdně a programů se účastnilo 10 - 12 dětí. Postupně se podařilo klubovou činnost rozšířit, nyní klubové programy probíhají každé odpoledne od pondělí do pátku, eventuelně i v sobotu, 1 - 2x měsíčně probíhají páteční odpolední diskotéky. Dále se snažíme zajistit nedělní výuku náboženství, nemáme ale dosud vhodného lektora. Rovněž počet dětí se postupně zdvojnásobil, velký nárůst účastníků nastal po té, co se na vedení klubových programů začala podílet romská dívka z Nuslí. Od prosince do března navštěvovalo klub pravidelně 20 - 25 dětí ve věku od 2 do 15 let. V současné době nastal pokles návštěvnosti, který je způsoben do značné míry tím, že několik rodin se odstěhovalo mimo Prahu.

V rámci klubu probíhá řada různých činností. V nejbližší době se bude prezentovat dětská taneční skupina, kterou vede Lucie Dunová. Proběhnou veřejná vystoupení - 9.5. v divadle Solidarita a 28.5. - 2.6. v rámci akce Hrad patří dětem. Zde budou prodávány rovněž výtvarné výrobky dětí z klubu.

Klubový program pro mládež po ukončení ZvŠ, tedy pro nejrizikovější skupinu, se zatím nepodařilo rozběhnout, s Romy v tomto věku je velmi obtížné navázat kontakt. Určité zkomplikování situace rovněž přináší to, že mluvčí olašské komunity pan Sztojka se rovněž odstěhoval z Prahy. Budeme dále usilovat o získání romských spolupracovníků a rozšířit program o práci s dalšími členy této komunity. V tuto chvíli se nejperspektivněji jeví klub pro mladé romské matky. Rovněž chceme rozšířit terénní program a hledat nové formy kontaktů s romskou komunitou.

V minulých měsících se podařilo zahájit provoz kanceláře Sdružení olašských Romů. Zde probíhá sociální práce zaměřená na bytovou, pracovní, zdravotní a drogovou problematiku. Zatím nelze jednoznačně posuzovat výsledky, ale již první kroky jsou velkým úspěchem. Činnost kanceláře se soustředí především na oblast Vršovic a zde žijící romskou komunitu. Romští představitelé velmi oceňují zájem a podporu, kterou dostávají od zástupců radnice Prahy 10.

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Prevence kriminality"
26.02.00  Projekt "Olašská rodina"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2023
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz