Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 23:25

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny se dnes poprvé sešla v novém složení
27-05-2014  Úřad vlády


Jiří Dienstbier (Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas) V úterý 27. května 2014 se uskutečnilo první jednání nově obsazené Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Její členové byli jmenováni usnesením vlády dne 12. května 2014, jímž se změnil také statut tohoto poradního orgánu. Rada se skládá ze zástupců státní správy a tzv. občanské části, tedy jednotlivými Romy, kteří mají z hlediska své profese, erudice a práce potenciál přispět k řešení palčivých témat, která se romské minority dotýkají a mohou zlepšit vedle postavení této menšiny v české společnosti i vzájemné soužití.

„Jsem rád, že se nám podařilo získat pro spolupráci tolik romských osobností respektovaných společností i v komunitě, na výběru nám záleželo, neboť složení Rady ovlivňuje to, jak bude pracovat a jak efektivní bude pro řešení v daných oblastech. I proto se výběr kromě dalšího řídil profesním zaměřením dotyčných. Rádi bychom občanské členy propojili i s ostatními resorty a navázali tak intenzivnější spolupráci. Oceňuji také participaci ne-Romů, kteří se stali nově členy Rady, jejich dosavadní zkušenosti mohou pomoci,“ říká Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, který z titulu své funkce Radě pro záležitosti romské komunity předsedá.

V úvodu zasedání členové Rady schválili úpravu jednacího řádu a zvolili svým místopředsedou Davida Beňáka, jenž bude v této funkci reprezentovat občanskou společnost zastoupenou v Radě. Volba místopředsedy ze zástupců orgánů státní správy byla přesunuta na příští jednání Rady.

Rada dále odsouhlasila uvolnění neinvestičních dotací pro letošní rok poskytovaných v rámci dotačních programů Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a Podpora koordinátorů pro romské záležitosti. Usnesení Rady je doporučením vedoucímu Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí. Členové také schválili obsah dotačních programů pro 2015, čímž otevřeli prostor pro vyhlášení dotačního řízení do 31. července tohoto roku.

Předmětem živé debaty mezi přítomnými členy se stalo ustavení jednotlivých výborů. Rada se zaměřila na efektivní nastavení současných výborů s tím, že se debatě o vytvoření dalších výborů a pracovních skupin bude věnovat při následných jednáních. Jako zcela zřejmý se jeví také mediální výbor, jehož cílem je podle tiskové mluvčí Jiřího Dienstbiera Jarmily Balážové, monitorovat to, jak o tématu lidských práv v celé jejich šíři informují média. Ambicí členů by mělo být také navázat spolupráci s Radami pro rozhlasové a televizní vysílání, Syndikátem novinářů, vedením médií a fakultami, které stojí za vzděláváním dalších novinářů.

Rada vnímá také potřebu ustavení pracovní skupiny pro bezpečnost, vzdělávání, o dalších uvažuje.

Na zasedání Rady byla projednána Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Materiály budou po zapracování připomínek předloženy členům vlády pro informaci.

V závěru jednání Rada diskutovala současnou podobu a možnost dalšího připomínkování Strategie integrace Romů do roku 2020, jejímž cílem je vytvořit rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. Zakotvené návrhy opatření ve Strategii by měly nastartovat a urychlit pozitivní změny, jež povedou k postupnému odstranění neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi situací značné části Romů a většinové populace, zajistí účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití a povzbudí rozvoj romské kultury, jazyka a participaci Romů. Strategie je stále k dispozici k připomínkám veřejnosti na stránkách Úřadu vlády ČR.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26486
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003