Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 20:18

Zpráva o stavu romské menšiny: Roste počet sociálně vyloučených lokalit i nezaměstnanost mladých Romů
27-11-2013  Agentura pro sociální začleňování


Romové (Ilustrační foto: Jana Šustová) Vláda dnes projednala Zprávu o stavu romské menšiny za rok 2012. Ta potvrzuje, že Romové mají stále špatné postavení v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení i bezpečnosti. V České republice také stoupá počet sociálně vyloučených lokalit zejména kvůli rostoucímu počtu ubytoven, které se zaměřují na ubytovávání chudých lidí.

„Vláda zprávu přijala jednomyslně. Zpráva je přitom velmi kritická a uvádí, že situace v oblasti vzdělávání se nezlepšuje a v oblastech bydlení a zaměstnanosti je zhoršení alarmující,“ uvádí k projednané zprávě ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který je také pověřen řízením Sekce pro lidská práva a zprávu vládě spolupředkládal.

V oblasti vzdělávání se Zpráva zabývá pokrokem v plnění požadavků průlomového rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR, od jehož přijetí uběhlo v roce 2012 pět let. Nadále se významný podíl romských žáků vzdělává v bývalých zvláštních školách, dnes často označovaných jako základní školy praktické. Výzkumy Veřejného ochránce práv a České školní inspekce provedené v uplynulém roce potvrdily, že 32 procent romských žáků dochází v České republice do praktických škol určených pro děti s lehkým mozkovým postižením. Problematické je i předškolní vzdělání. Pouze 28 procent romských dětí totiž navštěvuje mateřské školy.

Řada Romů čelí dlouhodobé, opakující se a v řadě domácností koncentrované nezaměstnanosti. Dle údajů krajských koordinátorů pro romské záležitosti se míra nezaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách chudších regionů pohybovala v rozmezí 70 až 100 procent. V roce 2012 bylo dle kvalifikovaných odhadů krajských pracovišť Úřadu práce ČR evidováno 47 854 romských uchazečů (v roce 2011 jich bylo 38 456). Alarmující je situace romské mládeže ve věku mezi 15 a 26 lety, která čelí 61 procentní nezaměstnanosti. Navíc 77 procent z nich nemělo nikdy žádnou pracovní zkušenost.

Dopad na sociální situaci chudých Romů měly některé části sociální reformy – především zrušení možnosti vykonávat veřejnou službu dobrovolně s odměnou a její přetransformování na povinný nástroj pro všechny nezaměstnané, což následně zrušil Ústavní soud. V důsledku sociální reformy došlo i ke změně podmínek výplaty dávek na bydlení, a to jak u příspěvku, tak i u doplatku na bydlení.

V oblasti bydlení pokračoval s vyšší intenzitou propad romských domácností, především jejich vytěsňování do segmentu ubytoven, které však nejsou vhodné pro trvalé bydlení, zejména rodin s dětmi. Výrazně se snižuje přístup vyloučených romských domácností k nájemnímu bydlení poskytované obcí či soukromými pronajímateli. Takřka nedostupnou formou je bydlení v bytě v osobním či družstevním vlastnictví.

V oblasti zdraví zpráva na základě uskutečněných studií konstatuje, že Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách trpí více chronickými onemocněními a zanedbávána je prevence a využívání preventivních prohlídek u lékaře.

Dle kvalifikovaných odhadů se počet sociálně vyloučených lokalit v ČR i jejich obyvatel zvýšil, odhadem je nyní v ČR až 400 vyloučených území. Dalším trendem je přesun lokalit z velkých měst do menších obcí, a to i vlivem migrace sociálně vyloučených romských domácností za dostupným bydlením na ubytovnách.

Z pohledu bezpečnostní situace Romů pokračoval v roce 2012 trend negativních nálad proti romské menšině, na kterou bylo nahlíženo optikou zneuživatelů sociálních dávek, nezaměstnaných, pachatelů trestné činnosti. Romská problematika byla opět tématem propagandy pravicových extremistů, zejména Dělnické strany sociální spravedlnosti (v souvislosti s předvolebními kampaněmi do krajských voleb a zastupitelstev).

Důležitým aktérem v oblasti sociálního vyloučení byla Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. V roce 2012 působila agentura ve 24 městech, obcích a mikroregionech. Celkem bylo v roce 2012 schváleno a realizováno v rámci lokálních partnerství 37 projektů na podporu sociálního začleňování za 487 mil. Kč, v nichž je nebo bude podpořeno ve spolupracujících městech více než 10 tis. osob.

Zprávu o stavu romské menšiny vláda projednává každoročně od roku 2005. Zprávu připravuje kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny na základně podkladů resortů, krajů, ale rovněž z nezávislých výzkumů a ze zpráv mezinárodních organizací.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26254
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003