Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 22.10.2020 21:14

Vláda přijala Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2012
03-10-2013  Agentura pro sociální začleňování


Vláda na včerejším jednání přijala Informaci o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2012, která obsahuje přehled aktivit, které se uskutečnily v roce 2012 v rámci této mezinárodní iniciativy, a to jak v předsednických státech Dekády, tak i v ČR na národní úrovni.

V roce 2012 byla předsednickou zemí Dekády od 1. července na 2011 do 31. června 2012 Makedonie, která navázala na předsednictví České republiky. Hlavními pilíři předsednictví byly zaměstnanost, bydlení, zdraví, problematika osob bez osobních dokladů a včasný vývoj dětí. Poté předala předsednictví dne 25. června 2012 Chorvatsku, jehož prioritami bylo vzdělávání a postavení romského jazyka, dále tolerance a nediskriminace; aktivizace romské mládeže a zvýšení informovanosti veřejnosti o Genocidě Romů za II. světové války.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva připravila v rámci Dekády romské inkluze několik setkání, v rámci nichž byla diskutována situace Romů, zejména v oblasti vzdělávání, z hlediska pozice romských žen v české společnosti a bezpečnosti Romů v reakci na sílící sociální napětí v některých regionech ČR. Připraven byl i metodický seminář pro krajské koordinátory pro romské záležitosti a zajištěno bylo zpracování Souhrnné analýzy dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na podporu romské integrace, kterou vytvořil Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Vláda na svém včerejším zasedání taktéž přijala Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2012. Tento materiál informuje o tom, do jaké míry resorty plní závazky, které pro ně vyplývají z vládních usnesení a slouží jako podklad pro hodnocení účinnosti uskutečněných opatření provedených ve prospěch Romů na národní úrovni. Může být rovněž východiskem pro další rozhodování orgánů státní správy i samospráv o směřování politiky romské integrace. Významná část úkolů je ze strany příslušných resortů plněna.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/26133
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003