Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:00

Zpráva nevládních organizací: Vládě se nedaří zapojit Romy do procesu integrace
02-07-2013  Open Society Fund Praha


Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v České republice v roce 2012 (Zdroj: www.osf.cz) Koalice nevládních organizací v čele s Nadací Open Society Fund Praha a Centrem pro společenské otázky – SPOT dnes představila Monitorovací zprávu občanské společnosti o plnění Národní strategie integrace Romů. Zpráva analyzuje současnou situaci romské menšiny a navrhovaná vládní opatření a upozorňuje na největší překážky integrace, například na zadlužování rodin, nezájem obcí řešit sociální bydlení a nízký podíl romských komunit na procesu své integrace.

Výzkumníci z nevládních organizací zkoumali navržená vládní opatření v oblasti vzdělávání, zaměstnání, zdraví, bydlení, antidiskriminace a strukturálních prvků, například pravomocí jednotlivých úřadů či financování. Vládní koncepce podle nich obsahuje řadu důležitých opatření, která mohou efektivně přispívat k inkluzi sociálně vyloučených Romů. Chybí však jejich pravidelné vyhodnocování.

„Vláda sice vydává každý rok zprávu o stavu romských komunit, ale nemá nastavený systém monitoringu a hodnocení. Není tudíž známo, kolik se reálně utrácí za romskou integraci, která opatření měla skutečný vliv na zlepšení situace Romů, ani kolik Romů bylo koncovými příjemci podpory,“ uvedl Filip Rameš z Nadace Open Society Fund Praha.

Problémem je také financování romské inkluze, které je téměř výhradně závislé na krátkodobých grantech na konkrétní projekty. „Neustálá nejistota, zda bude financování pokračovat, či zda nedojde k prodlevám, snižuje účinnost mnoha důležitých programů nejen nevládních organizací, ale i poskytovatelů sociálních služeb, městských úřadů či škol,“ dodal Filip Rameš.

Za jeden z nejvážnějších problémů výzkumníci označili neexistenci sociálního bydlení, které výrazně přispívá k propadu Romů do sociálního vyloučení. Přestože vládní koncepce apeluje na obce, aby sociální bydlení zajistily, jedná se jen o doporučení. Realita ukazuje, že zatímco některé obce se pokoušejí občanům v naléhavých případech s hledáním bydlení pomoci, jiné se otevřeně hlásí k záměru vyvážet své problémy do jiných obcí a snaží se sociálně vyloučené vystěhovat. „Vláda by měla vytvořit komplexní systém sociálního bydlení a v legislativě jasně definovat povinnosti obcí řešit sociální vyloučení,“ shrnul doporučení vedoucí výzkumníků Jakob Hurrle z Centra pro společenské otázky – SPOT.

Regulaci také výzkumníci doporučili u problému vysoké zadluženosti, která je podle nich jedním z největších urychlovačů vyloučení. Vládní koncepce sice navrhuje poradenství pro dlužníky a informační kampaně, to však nestačí. „Jediným realistickým způsobem, jak se s rostoucím problémem zadluženosti vypořádat, je s pomocí efektivní regulace omezit nelegitimně vysoké zisky těch, kteří se obchodu s dluhy účastní,“ dodal Jakob Hurrle.

Za nedostatek vládní integrační strategie pak výzkumníci označili, že v ní romské komunity nezískávají šanci se na procesu integrace aktivně podílet. Většina navrhovaných opatření totiž obsahuje poskytování služeb, tréninků a poradenství, jen málo z nich směřuje k reálné podpoře lidí a konkrétních projektů realizovaných Romy.

Výzkumníci také upozornili, že je třeba upravit kvalifikační nároky pozic, jako jsou například asistenti pedagoga, zdravotní asistenti, pracovníci v sociálních službách apod. tak, aby se o ně Romové mohli ucházet.

Všechny závěry dnes nevládní organizace prodiskutovaly se zástupci Sekce lidských práv při Úřadu vlády ČR a apelovaly, aby Sekce vzala navrhovaná doporučení v potaz při formování Koncepce romské integrace do roku 2020, která nyní vzniká.

Celá Monitorovací zpráva občanské společnosti je ke stažení zde.

Vytvoření monitorovací zprávy inicioval sekretariát Dekády romské inkluze ve spolupráci s mezinárodní sítí Open Society Foundations v osmi zemích (Albánie, Bulharsko, ČR, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Španělsko). V České republice vypracovala zprávu koalice nevládních organizací zahrnující Centrum pro společenské otázky – SPOT, Nadaci Open Society Fund Praha, Českou odbornou společnost pro inkluzívní vzdělávání, Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva, Mezanin a Multikulturní centrum Praha.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/25857
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003