Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:47

Obrnice schválili plán a vize řešení sociálního vyloučení a zlepšení života v obci
29-07-2011  Agentura pro sociální začleňování


Obec Obrnice (Foto: www.ouobrnice.cz) Vytvoření nových pracovních míst pro nízkokvalifikované v sociální firmě zaměřené na úklidové práce a drobnou údržbu, nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, rodinné centrum Olivín, bezplatné sociální, dluhové a právní poradenství, získávání dovedností k řádnému užívání bytu, podpora vzdělávání a celá řada dalších opatření – to všechno by mohlo již brzy pomáhat lidem žijících v podmínkách sociálního vyloučení v severočeských Obrnicích, ležících nedaleko města Most.

Zastupitelé obce 27. 7. schválili Strategický plán sociálního začleňování Obrnice 2011 - 2013, který připravili členové platformy Lokální partnerství Obrnice. Tu v obci vede vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

„Zpracováním a schválením strategického plánu sociálního začleňování získala obec velmi zásadní dokument, který definuje problémy sociálně vyloučené lokality, obsahuje návrhy jejich řešení, termíny realizace, možné zdroje financování, a co je velmi důležité, uvádí i jména konkrétních subjektů a osob odpovědných za realizaci plánu. Velké poděkování za vznik dokumentu patří především zastupitelům obce, bez jejichž pozitivního přístupu a podpoře, by zpracování dokumentu nebylo možné. Dále velké poděkování patří všem subjektům, které se přihlásily k Lokálnímu partnerství a svou účastí odvedly velký kus práce na vzniku dokumentu, a v neposlední řadě patří poděkování za velmi kvalitní a odborné vedení zástupcům Agentury pro sociální začleňování. Věřím, že zájmem všech zúčastněných bude dosažení naplnění stanovených cílů, i když to nebude jednoduché, “ říká starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Obec Obrnice (Foto: www.ouobrnice.cz) „Obrnice jsou příkladem obce, která přistupuje velmi odpovědně k procesům sociálního začleňování. Jsem proto velmi ráda, že se v loňském roce tato obec mohla připojit k lokalitám, kde působí Agentura pro sociální začleňování. Díky přijatému strategickému plánu a společné práci členů pracovních skupin teď mají všichni místní aktéři jasný harmonogram koordinovaného postupu v oblasti práce s lidmi žijícími v sociálním vyloučení pro následující tři roky,“ říká Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, pod jejíž gesci Agentura spadá.

Členové Lokálního partnerství byli při práci na plánu rozděleni do dvou pracovních skupin podle témat, kterým přikládali největší důležitost. První skupina se věnovala vzdělávání a prevenci sociálně patologických jevů, druhá bydlení a zaměstnanosti.

Ke zlepšení situace v oblasti zaměstnávání přispěje nově založená sociální firma. Jejím zřizovatelem bude obec. Firma se zaměří na úklid veřejných prostor, drobné řemeslné práce a opravy, domovnictví a úklid domů. Firma zajistí pracovní místa pro 13 dlouhodobě nezaměstnaných a nízkokvalifikovaných osob. Další dva lidi firma zaměstná v nově zřízeném sběrném dvoru. Obec také zřídí dalších 5 pracovních míst pro veřejně prospěšné práce.

Obec Obrnice (Foto: www.ouobrnice.cz) V oblasti bydlení obec Obrnice zavede systém takzvaného prostupného bydlení. V rámci něj budou moci klienti přecházet z krátkodobého bydlení na ubytovnách do bydlení spojeného s povinnou spoluprací s poskytovateli sociálních služeb a odtud do finálního třetího stupně - dlouhodobého nájemního bydlení. V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů budou pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit pořádány semináře, ve kterých budou získávat potřebné dovednosti k řádnému užívání bytů. Půjde například o semináře o možnostech úprav v bytě, o hospodárném vaření a podobně. Již dnes fungující poradenské středisko Help Desk bude i nadále pokračovat ve své činnosti a rozšíří ji o bezplatné dluhové a právní poradenství.

Součástí podpory oblasti vzdělávání, výchovy a volného času bude rozšíření nabídky obrnické základní školy o umělecké aktivity, což by mělo zamezit odlivu žáků do jiných škol v Mostu a okolí. Základní škola bude dále spolupracovat s vybranými středními školami a umožní žákům posledních ročníků exkurze či dlouhodobější pobyty na těchto školách, aby se žáci seznámili s jejich prostředím a zvýšila se pravděpodobnost jejich úspěšného přestupu na tyto školy. V Obrnicích taktéž vznikne rodinné centrum Olivín, které bude poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jeho součástí bude i předškolní klub „Modrásek“.

Smysluplné trávení volného času nabídne nejen dětem ze sociálně vyloučených lokalit nově zřízené nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Díky projektu Restart bude pokračovat provoz školního hřiště ve Zlatníkách a budou v obci zřízeny legální graffiti plochy.

Obec Obrnice připraví strategický materiál, který navrhne represivní i preventivní činnosti, které povedou k omezení distribuce drog, omezení provozu heren a postupy při řešení vandalismu a drobné kriminality. Od 1. července obec začala využívat dva členy asistenční hlídkové služby prevence kriminality z řad místních Romů. Dále zavede funkci terénního pracovníka, který se zaměří na oblast bezpečnosti.

„V současné chvíli budeme členům Lokálního partnerství poskytovat pravidelnou podporu při přípravě projektových žádostí, tak aby měly co největší šanci na úspěch ve výběrových řízeních,“ vysvětluje lokální konzultantka Agentury v Obrnicích Lucie Špallová.

Agentura je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR vedené vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V Obrnicích působí Agentura od května roku 2010.

Sociální vyloučení v Obrnicích je koncentrováno především do dvou lokalit – Velkého a Malého sídliště. Žije v nich zhruba 1750 osob, z nichž je necelá jedna pětina nezaměstnaných. Sociálně slabí lidé se sem stěhují do bytů, které levně nabízí realitní kanceláře. Část panelových domů patří obci.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/24054
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003