Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:29

Agentura pro sociální začleňování vydala souhrnnou zprávu o činnosti v roce 2010
28-04-2011  Tisková zpráva


Vláda přijala výroční zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2010. Zpráva podrobně popisuje výsledky práce Agentury ve třinácti pilotních lokalitách i deseti nových, v nichž Agentura začala působit od května loňského roku. Zpráva představuje i další aktivity na celostátní či mezinárodní úrovni.

„Je naprosto nezbytné, aby Agentura co nejširší veřejnosti ukázala, že její fungování má smysl. To se dá nejlépe změřit konkrétními dosaženými výsledky. Jsem proto ráda, že výroční zpráva o činnosti Agentury takových konkrétních výsledků obsahuje celou řadu. Pomohli jsme mnoha lidem v sociálně vyloučených lokalitách, kteří naši pomoc potřebovali, to považuji za nejdůležitější,“ říká Monika Šimůnková, zmocněnkyně pro lidská práva, do jejíž gesce činnost Agentury v rámci Sekce lidských práv Úřadu vlády spadá.

„Rok 2010 byl pro Agenturu klíčový. Dokázali jsme nastartovat rozsáhlý projekt ze strukturálních fondů, díky kterému jsme mohli rozšířit působení do dalších deseti měst a obcí na celkový počet 23. Činnost Agentury v lokalitách se standardizovala, má jasná pravidla, harmonogram, cíle i výstupy. To se projevilo na kvalitě práce v nových lokalitách,“ uvedl ředitel Agentury Martin Šimáček. „V pilotních lokalitách se v roce 2010 ukázalo, kde se společná práce podaří a kde budeme úspěšní jen částečně. Mám radost, že systematická práce Agentury v pilotních lokalitách se v roce 2010 začala projevovat v dopadech do terénu. Z projektů mají přínos lidé ve vyloučených lokalitách i v jejich okolí. To vše je podrobně rozepsáno ve zprávě na 110 stranách,“ shrnuje ředitel Šimáček.

V osmi ze třinácti pilotních lokalit byly během roku 2010 úspěšně dokončeny strategické plány – komplexní dokumenty určující aktivity v obci na podporu sociálního začleňování na tři roky dopředu, včetně rozdělení odpovědnosti za jednotlivá navrhovaná opatření.

Na tyto plány, které ve většině případů přijali zastupitelé měst a obcí, navazovala příprava projektových žádostí do evropských i národních fondů. Tyto projekty mají zajistit financování navrhovaných opatření a služeb. „Během roku 2010 přinesla Agentura do obcí, ve kterých působí, na realizaci projektů přes 81 milionů korun. Tyto projekty podpoří téměř 3700 lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Dalších více než třicet projektů čeká na schválení,“ říká vedoucí oddělení lokálních koncepcí Agentury Jakub Švec. Jedná se o škálu projektů od poradenství či doučování, které využívají stovky zájemců, až po azylové bydlení nebo podporované zaměstnání, kde se dlouhodobě pracuje s jednotlivci či rodinami.

Mezi ty nejzajímavější projekty patří například: projekt zajišťující pedagogické asistenty, podporu žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí pro ZŠ Masarykova v Broumově (670 podpořených osob), rozšíření terénní práce do menších obcí v okolí Varnsdorfu (200 podpořených osob) nebo rekvalifikační kurzy sdružení Cedr na Šluknovsku (30 podpořených osob).

V dubnu 2010 bylo ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 43 měst a obcí, vybráno deset nejmotivovanějších a nejpotřebnějších obcí, do kterých Agentura od května rozšířila svou činnost. V obcích bylo opět sestaveno lokální partnerství a začala příprava strategického plánu. Po roce práce jsou v těchto dnech již téměř všechny plány dokončeny a začíná příprava projektů.

Během roku 2010 Agentura pracovala na přípravě Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, k čemuž byla pověřena usnesením vlády. Zmocněnkyně pro lidská práva ji společně s premiérem předloží vládě do konce června tohoto roku.

Na celostátní úrovni se Agentura i díky ukotvení práce oddělení řízení a koordinace zapojuje do procesu příprav i úprav legislativních návrhů. Pracovníci Agentury jsou zapojeni do meziresortních pracovních skupin a přenášejí místní zkušenosti z oblasti sociálního začleňování a potřeby sociálně vyloučených obyvatel v lokalitách do legislativních návrhů v rámci připomínkových řízení.

Agentura v roce 2010 hospodařila s rozpočtem ve výši 27,7 milionů korun (z toho 11,4 milionů pocházelo ze státního rozpočtu a 16,3 milionů korun z evropských fondů). Tyto prostředky byly určeny na zajištění činnosti Agentury ve 23 lokalitách, cestovné, podporu projektového poradenství, platy a související náklady zaměstnanců a další služby.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách vznikla v roce 2008 a funguje při Úřadu vlády jako jeden z odborů Sekce pro lidská práva.

Kompletní Výroční zprávu o činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v roce 2010 si můžete stáhnout zde

V současné době Agentura aktuálně hledá nové spolupracovníky na pozicích lokálních konzultantů (http://www.socialni-zaclenovani.cz/agentura-hleda-nove-lokalni-konzultanty) a na několika odborných pozicích - odborník na bezpečnost, dluhovou problematiku, výzkumy a spolupráci s kraji (http://www.socialni-zaclenovani.cz/agentura-hleda-nove-odborne-pracovniky).
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23866
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003