Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 07.07.2020 19:11

Vysokoškoláků z dětských domovů přibývá, Fond vzdělání jim udělil stipendia
13-04-2011  Tisková zpráva


Vysokoškolští studenti Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu udělil pravidelné stipendium dalším 7 studentům se sociálním handicapem, čtyři z nich mají zkušenosti z dětského domova. Ke stávajícím 58 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem se zdravotním a sociálním handicapem.

„Již delší dobu pozorujeme zvýšený počet vysokoškoláků mezi stipendisty Fondu vzdělání. Doufáme, že je to trend v dětských domovech, který bude mít pokračování,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Fond vzdělání podporujeme již 16-tým rokem. Letošní novinkou bude soutěž Velice Dobrý Výtvor, do které se mohou zapojit všichni talentovaní stipendisté. Jsme velmi rádi, že se můžeme podílet i na této soutěži, protože z našich setkání se studenty víme, že spousta z nich je velmi talentovaných a rádi bychom ohodnotili jejich práci. V centrále ČSOB pak vystavíme nejvydařenější umělecká díla,“ říká Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Od roku 1995, kdy byl Fond vzdělání založen, se skladba stipendistů výrazně změnila. Na počátku projektu převažovali studenti učebních oborů, středoškoláci a pouze ojediněle studenti vysokých škol. Dnes Fond vzdělání převážně podporuje vysokoškolské studenty - z celkového počtu 65 stipendistů jich 40 studuje vysokou školu. Přibývá vysokoškolských studentů mezi mladými lidmi, kteří prošli dětským domovem. Dnes Fond vzdělání uděluje stipendia deseti z nich.

Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle.

Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt Výboru dobré vůle a ČSOB. Snahou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je zkvalitnění úrovně života zdravotně postižených. Prostřednictvím Fondu vzdělání jim pomáhá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělání. ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond vzdělání tak poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky.

Statistika Fondu vzdělání:

Fond vzdělání společně založili Československá obchodní banka, a.s. a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2011 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 376 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 330 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 18 914 557 Kč.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23837
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003