Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.02.2021 19:13

Pravidla soutěže Romipen

I. VYHLAŠOVATEL
Vyhlašovatelem soutěže, pořádané pod názvem „ROMIPEN“ (dále jen „soutěž“), je Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu (dále jen "vyhlašovatel").

II. TERMÍN TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž probíhá v období od 10. 12. 2007 do 31. 5. 2008.

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
1. Soutěž je otevřená pro všechny fyzické osoby, a to jak profesionálním fotografům, tak fotoamatérům.
2. Soutěže se nemohou účastnit osoby v pracovním poměru nebo poměru obdobném k vyhlašovateli soutěže nebo k jeho smluvním partnerům, kteří se podílejí na přípravě a průběhu této soutěže, a osoby jim blízké.
3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

IV. ZADÁNÍ SOUTĚŽE 1. Úkolem soutěžících je vyfotografovat jakoukoliv scénu ze života Romů.
2. Ke každé fotografii je třeba připojit popisku s údajem, co fotografie zobrazuje, kdy a kde byla pořízena. Je možné uvést krátký příběh, který se k fotografii váže. Texty mohou být v češtině, angličtině, němčině, francouzštině či ruštině.
3. Fotografie mohou pocházet z různých zemí světa i z různých let.

V. PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání digitální nebo klasické fotografie, přičemž:

 • digitální fotografie musí mít rozlišení nejméně 1600 x 1200 pixelů a grafický formát JPG. Fotografie zasílejte e-mailem na adresu: info@romove.cz. Každou fotografii stručně popište a v e-mailové zprávě nezapomeňte uvést název fotografie, jméno, příjmení a adresu autora fotografie, číslo kontaktního telefonu. Jeden autor smí zaslat maximálně deset digitálních fotografií!
 • klasické fotografie na fotopapíru zasílejte ve velikosti nejméně 18 x 24 cm poštou na adresu:
  Jana Šustová
  Český rozhlas - Online
  Vinohradská 12
  120 99 Praha 2
  Obálku viditelně označte: „Fotosoutěž Romipen“ . Na zadní straně každé zaslané fotografie musí být čitelným hůlkovým písmem uvedeny tyto údaje: název fotografie, jméno, příjmení a adresa autora fotografie, číslo kontaktního telefonu.
  Jeden autor smí zaslat maximálně deset fotografií!
  Soutěžní příspěvky lze také osobně podat přímo v budově Českého rozhlasu ve vstupní hale na informacích, přičemž obálka musí být viditelně označena: „Fotosoutěž Romipen“. Adresa pro osobní podání: Český rozhlas, Římská 13, Praha 2
2. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
a) žádným způsobem nesouvisí s tématem této foto soutěže,
b) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.),
c) jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem či komentářem odporujícím dobrým mravům,
d) byly dle informací dostupných vyhlašovateli soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže.

VI. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Doručením soutěžního příspěvku (fotografie) do Českého rozhlasu účastník soutěže prohlašuje, že:
a) každou fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
b) osoby zachycené na jím pořízené fotografii souhlasí se zveřejněním této fotografie na internetovém portálu Českého rozhlasu či k jakémukoliv dalšímu užití Českým rozhlasem.
c) proti Českému rozhlasu nebudou uplatněny žádné nároky z jakýchkoliv práv třetích osob v souvislosti s jeho účastí v soutěži. Budou-li vůči Českému rozhlasu vzneseny jakékoliv nároky vyplývající z porušení pravidel soutěže, zavazuje se účastník tyto neprodleně uspokojit a zároveň uhradit ČRo veškeré vzniklé škody.

VII. ZPŮSOB VYHODNOCENÍ
1. Vybrané fotografie budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách Českého rozhlasu – www.rozhlas.cz/romove.
2. Po skončení soutěže, nejpozději však do 30. června 2008, vybere šestičlenná odborná porota, v čele s významným fotografem Chadem Evansem Wyattem, deset (10) nejlepších fotografií.
3. Výherci, jejichž seznam bude zveřejněn na webových stránkách www.rozhlas.cz/romove do 15-ti dnů od vyhodnocení deseti nejlepších fotografií odbornou porotou, budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky.
4. Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách soutěže a u vyhlašovatele soutěže.
5. Členy odborné poroty jsou:

 • Chad Evans Wyatt, fotograf, autor projektu Roma Rising / Romské obrození
 • Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně
 • Anna Juránková, fotografka Muzea romské kultury v Brně
 • Anna Poláková, vedoucí romské redakce Českého rozhlasu
 • Jana Šustová, redaktorka internetových stránek www.rozhlas.cz/romove
 • Khalil Baalbaki, fotograf a kameraman Českého rozhlasu
6. Každý účastník má právo získat pouze jednu výhru. Výhry budou předány výhercům na slavnostním vyhlášení vítězů, případně doručeny poštou do 4 týdnů od vyhlášení vítězů soutěže. Vyhlašovatel není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům.

VIII. VÝHRY PRO SOUTĚŽÍCÍ V SOUTĚŽI
1. Výherci obdrží následující výhry:

 • 1. místo: digitální kamera (v ceně cca 25 tis. Kč)
 • 2. místo: digitální fotoaparát (v ceně cca 13 tis. Kč)
 • 3. místo: kombinovaný MP3 přehrávač (v ceně cca 7 tis. Kč)
 • 4. - 10. místo: MP3 přehrávače Teac, 2 GB flash disk, CD set Toulky českou minulostí (1.-15. díl), DVD Odhalení – Nové příběhy, CD Gipsy.cz: Romano hip hop a propagační předměty Českého rozhlasu
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry jinými výhrami odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE
1. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je vyhlašovatelem stanovena.
2. Veškeré doručené soutěžní fotopříspěvky se po skončení soutěže stávají majetkem vyhlašovatele, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení všemi zákonem dovolenými způsoby užití a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka.
3. Vyhlašovatel má právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Toto právo se nevztahuje na změnu zadání a podstatu soutěže.

X. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Účastí v této soutěži každý soutěžící potvrzuje, že četl tato pravidla a souhlasí s nimi.
2. Soutěžící dává vyhlašovateli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně dalších údajů poskytnutých vyhlašovateli v souvislosti s touto soutěží, za účelem prověření jeho účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, a to na dobu 5 let, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, název obce ve sdělovacích prostředcích, internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže, reklamních a propagačních materiálech vyhlašovatele.
3. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem.
4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj zejména právo opravit údaje či je doplnit. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním.
5. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053.

XI. INFORMACE O SOUTĚŽI
Podrobné informace mají možnost zájemci o soutěž získat přímo na internetových stránkách http://www.rozhlas.cz/romove.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21714
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003