Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 25.10.2020 15:39

O Projektu Rozmanitost do knihoven 2003
16-09-2003  

Nabídka multikulturní literatury

Samolepka V rámci projektu Rozmanitost do knihoven 2003, který je financován Úřadem vlády ČR v rámci Kampaně proti rasismu, je 500 knihovnám v celé ČR zdarma rozesílána literatura pojednávající o menšinách či přibližující čtenářům různé kultury.

Při výběru knih byl kladen důraz na strukturu návštěvníků knihoven a především na žánrovou pestrost vybraných titulů - zásilka obsahuje knihy odborné, beletrii, kuchařku či knihy pro děti. Výběr titulů byl konzultován s odborníky a schválen Janem Jařabem z Rady vlády pro lidská práva.

Do projektu bylo zařazeno 500 knihoven, jejichž seznam je zveřejněn na www.lidectete.cz. Distribuci knih zajišťuje knižní velkoobchod Kosmas.

Soutěž

Samolepka V rámci projektu probíhá soutěž pro děti i mládež na téma Co se ti nejvíce líbí na tvých kamarádech z jiných zemí? Úkolem dětí je nakreslit obrázek či napsat krátký příběh o tom, s jakou zajímavostí či nevšedním zvykem se setkávají u svých kamarádů ve třídě, na cestách do ciziny nebo o kterých čtou v knížkách. Co jim vyprávěl kamarád ze sousedství o svých rodičích, kteří k nám přišli z jiné země?

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci či třídní kolektivy. U obrázků a příběhů zaslaných na adresu Multikulturního centra Praha do 15. listopadu 2003 je důležité uvést své jméno, věk a zpáteční adresu. Nejlepší práce budou oceněny zajímavým dárkem. Další informace o soutěži, včetně závěrečného vyhodnocení najdete na www.lidectete.cz.

Doprovodné akce

Pořad pro děti Důležitou roli v prosazování kulturní rozmanitosti hrají veřejné knihovny nejen tím, že zařazují do svých fondů autory menšin a cizinců žijících na našem území, ale i jinak prezentují různé kultury, např. prostřednictvím kulturních akcí pro veřejnost či pořadů pro děti.

Pořadatelé projektu připravují pořady pro děti, mládež i dospělé, které proběhnou na podzim 2003 ve vybraných knihovnách. Letošní ročník projektu bude rovněž rozšířen o regionální školení knihovníků zaměřená na multikulturní výchovu v knihovnické praxi, problematiku knihoven jako komunitních center a praktické tipy na pořádání multikulturních akcí v knihovnách. Další připravovanou službou pro knihovny je akviziční servis, který bude knihovníky pravidelně informovat o literatuře s multikulturní tematikou.

Smyslem těchto aktivit je společně dosáhnout toho, aby se knihovny staly i místem pro setkávání a poznávání lidí různých kultur, vyznání, barvy pleti a jazyka.

Organizátoři projektu

Organizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha, o.s. (MKC Praha). MKC Praha je nevládní, nezisková organizace, jejímž ideálem je tolerantní a otevřená společnost, těžící z kulturní rozmanitosti. Posláním MKC Praha je ukazovat, že multikulturní soužití je možné a všestranně obohacující. Toto své poslání naplňuje MKC Praha prostřednictvím celé řady vzdělávacích, výzkumných, publikačních a veřejných aktivit. Více informací naleznete na www.mkc.cz.

MKC Praha projekt realizuje ve spolupráci s organizací Mládež pro interkulturní porozumění, Brno. Bližší informace na www.osmip.cz.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/19524
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003