Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 14.08.2020 07:46

Právo na vzdělávání v mateřském jazyce
26-02-2000  

V případě Romů nejde o národnostní školství s vyučováním v romském jazyce, ale o vytvoření takových podmínek, které by romským dětem umožnily zařadit se mezi české žáky a dosáhnout základního a středního vzdělání.

Záci soukromé skoly Premysla Pittra v OstraveČeská škola totiž nerespektuje odlišné kulturní, sociální a především jazykové zázemí, ze kterého romské dítě do školy přichází. Nízká úroveň vzdělání romských rodičů, kteří nemohou dětem s učením pomoci jako čeští rodiče, nízká motivace k získání vzdělání a nedostatečná znalost českého jazyka jako vyučovacího jazyka - to vše jsou bariéry, které dítěti brání dobře prospívat na základní škole. Romské děti proto bývají buď přímo, či později, zařazovány do zvláštních škol, které jsou určeny pro mentálně postižené děti.

Podle údajů posledního sčítání lidu z roku 1991 mělo téměř 85 procent Romů na území České republiky nedokončenou základní, popřípadě zvláštní školu. Zvláštní školy navštěvuje rovněž 85 procent romských dětí. Zvláštní škola je pro téměř všechny její žáky konečnou stanicí, ze které se cesta k dalšímu vzdělání hledá jen velice obtížně. Absolventi zvláštních škol nemohou pokračovat ve středoškolském vzdělání, učební obory s maturitou rovněž vyžadují základní vzdělání a pro absolventy zvláštních škol zbývají jen neaktraktivní dvouleté učební obory pomocných pracovních sil. Většina z nich proto ani v dvouletém učebním oboru nepokračuje.

Se zařazením do zvláštní školy tedy romské děti ztrácejí perspektivu na sehnání kvalifikovaného zaměstnání, a tak se z nich stávají další nezaměstnaní romští uchazeči o práci. (Vládní Zpráva o situaci romské komunity z roku 1997 uvádí, že téměř 75 procent Romů patří mezi uchazeče o zaměstnání, v některých regionech jejich nezaměstnanost stoupá až k 90 až 95 procentů).

Česká škola se zaměřuje na rozvíjení výhradně racionální stránky osobnosti a kultivuje pouze racionální myšlení. K takovému myšlení je české dítě od malička vedeno různými hrami a hračkami. Romské dítě, které se ve škole setkává poprvé s požadavky na logické uvažování, zákonitě selhává.

Proto se od roku 1993 ověřuje několik variant vzdělávání romských dětí, které jsou většinou přípravou na vzdělávání v českých školách, a tak pomáhají překonat romských dětem počáteční handicap v neznalosti jazyka a kultury. Vzděláváním romských dětí se zabývá i několik nevládních organizací.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/18246
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003